• โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

ที่ตั้ง 5/1 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์  0-2517-0872,0-2517-9065

โทรสาร   0-2919-9536

 

หลักสูตร และแนวการสอน

ฝ่ายอนุบาล

ความเป็นมา  สถานที่ และสภาพแวดล้อม

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีนายทรงวิทย์  ไตรรัตน์รังษี เป็นผู้ก่อตั้ง อาจารย์บุญชู ไตรรัตน์รังษีเป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บริเวณโรงเรียนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและครูที่ตั้งใจพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้เรียน จึงได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นขนาดใหญ่

หลักสูตรการเรียนการสอนปฐมวัย

โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ (Learning to know) เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง (Learning to do) ฝึกทักษะและวิธีคิดจากประสบการณ์และกระบวนการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เน้นผู้เรียนให้เป็นคนเก่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit