• โรงเรียนอนุบาลราชเดช

ที่ตั้ง 45,47 ซอยสวนสยาม 12 แยก 4 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

 

 

น้อมนำหลักการบริหารการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(Kindergarten Administration Based on King Bhumipol’s Philosophy of Sufficiency Economy)โดยยึดเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีคุณลักษณะตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบุคคลที่มีปัญญานำพาความรู้ คู่คุณธรรม และเป็นคนดีแทนคุณแผ่นดิน

 

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

เจ้าของและผู้บริหาร อาจารย์ชนกนารถ ภัทรธีรดล (ครูติ๋ว) มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นเวลามากกว่า 30 ปี

-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-Ph.D.Candidate สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลราชเดช มีหลักการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาด้านทักษะการคิดของผู้เรียน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit