• โรงเรียนปรัชชาธร

ที่ตั้ง 168 ถนนแยกสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2917-9906-7

โทรสาร 0-2917-9907

 

หลักสูตรอนุบาล

ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated  Methodlogy)  โดยเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child – centered) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง  (Action  Learning)   สร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านดนตรี-นาฏศิลป์  ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการ 4 ด้่านผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Approach) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด พร้อมเสริมวิชาการด้านการอ่านเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

การเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนได้เรียน Phonics กับครูเจ้าของภาษาทุกวันตลอด 3 ปีของการเรียนในระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างคลังคำศัพท์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับประถมต่อไป

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit