• โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

ที่ตั้ง 37  ซอยเสรีไทย 50 แยก3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์. 0-2517-0728

โทรสาร.0–2517-0728

โรงเรียนคันนายาวเดิมเป็นโรงเรียนอนุบาล จนเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้ยุบและเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลคันนายาว 1 (อิสลามบำรุง)” ตั้งอยู่ในบริเวณสุเหร่าแดง ขณะนั้นเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมา พ.ศ.2492 อาคารสุเหร่าแดงชำรุด นักเรียนไม่มีสถานที่เรียน จึงขอใช้บ้านว่างของ นายสมสุข  ธารินเจริญ ซึ่งอยู่ห่างจากสุเหร่าแดง ประมาณ 800 เมตร  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ.2499 โดยแบ่งนักเรียนเป็น  2  ส่วน โดยเรียนที่สุเหร่าแดงกับที่บ้านของ

นายสมสุข  ธารินเจริญ  ทำให้ไม่สะดวกในการบริหารงาน  ดังนั้นใน พ.ศ.2499  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 003 ซึ่งนายสมสุข  ธารินเจริญ  ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน  3 ไร่เศษ เป็นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว

กระทั่ง พ.ศ.2524 นายสวาท  และนายสมบัติ  ธารินเจริญ  บุตรของนายสมสุขได้ยกที่ดิน ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา  ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)”  ปัจจุบันโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit