• โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่

ที่อยู่ 171 หมู่ที่ 2 ซอยประชาร่วมใจ, ถนนนิมิตใหม่, แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม, 10510

หลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอน

โรงเรียนเด็กสากล (Interkids Bilinggual School) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น เตรียม-อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตามหลักสูตรมาตราฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Programme) และได้เพิ่มภาษาจีนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมโปรแกรมเสริมทักษะพิเศษให้นักเรียนมีความโดดเด่นเฉพาะตัว เช่น ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, Computer ฯลฯ สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

        ระดับอนุบาล

เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล -อนุบาล 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่มุ่งเน้นพัฒนาการ และบูรณาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษ เช่น กิจกรรมดนตรีสากล จากสถาบัน The Royal School of Music มาตราฐานประเทศอังกฤษ, กิจกรรมคอมพิวเตอร์, กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ในห้อง Physical Gym, กิจกรรมพัฒนานานาทักษะในห้อง Interskill ตลอดจนกิจกรรมภาษาจีน ในระดับชั้นอนุบาล 3 โดยหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

 

INTENSIVE  ENGLISH  PROGRAM (IEP) ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านภาษาและวิชาการอย่างมีคุณภาพ พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมสู่เวทีสากล แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย สอนโดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 : ครูต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ และจีน สอนกลุ่มวิชา Interskill, Kiddy Gym, ภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา และพูดสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน

กลุ่มที่ 2 : ครูต่างชาติชาวเอเชีย สำเร็จวุฒิปริญญาตรี-โท ทางการศึกษาโดยตรง มีใบประกอบวิชาชีพครู และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเจ้าของภาษา TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEIC ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 สอนวิชา Math, Science, Social Studies, Computer, English (4 Skills) เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลุ่มที่ 3 : ครูไทย สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ไทย สาระการเรียนรู้ปฐมวัยและวัฒนธรรมไทย

กลุ่มที่ 4 : ครูพิเศษผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ความสามารถ พิเศษต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit