• โรงเรียนอนุบาลอรณิชชา

ที่อยู่: 327/80 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์: 0-2573-4841
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
สอนระดับชั้นอนุบาล 1-3

เราคือสถาบันที่เปิดกว้างให้กับเด็ก เราเป็นสถาบันที่จะพัฒนาบุตรหลานของท่านไปสู่ความสำเร็จ เราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนา ทักษะบุตรหลานของท่าน ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีและนำโปรแกรมสอนของ Success for Life Thailand ซึ่งโปรแกรมการสอนเน้นให้นักเรียนภาษาผ่านหูภาษา ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน เรียนรู้คณิตศาสตร์ตัวเลขและจำนวนค่า เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์ของสมเด็จพระเทพฯ

โรงเรียนอนุบาลอรณิชชา ตั้งอยู่ที่ 327/80 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พุทธศักราช2527 บนเนื้อที่ 436 ตารางวา โรงเรียนจัดสภาพที่ร่มรื่นประกอบด้วยสนามหญ้า และ ต้นไม้ เป็นบรรยากาศธรรมชาติ ซึ่งเอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 อาคาร คือ

อาคารที่ 1 เป็นอาคารของนักเรียนระดับ เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1 – 3

อาคารที่ 2 เป็นอาคารเรียนสำหรับ เนอรสเซอรี่

ภายในโรงเรียนประกอบด้วยสนามหญ้า สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ในโรงเรียน ภายในห้องเรียนสะอาด โปร่ง สว่าง ประกอบมุมการเรียนรู้ เช่น มุมบล็อค มุมบ้าน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา และสื่ออุปรณ์อื่นๆที่ทันสมัยอีกมากมาย

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลอรณิชชา

โรงเรียนอนุบาลอรณิชชาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาอนุบาลอรณิชชา ได้จัดทำขึ้นโดยพัฒนาจุดเด่นของแนวคิดการจัดการศึกษาแต่ละแนวมาผสมผสานให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพสังคมและ วัฒนธรรมของไทย ซึ่งได้แก่ การจัดการศึกษาของโปรแกรม Success For Life ซึ่งมีฐานการพัฒนามาจากผลงานวิจัยด้านประสาทวิทยา และการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีแนวการสอนอื่นๆที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การสอนแบบโครงงาน ( Project Approch ) และการสอนภาษาธรรมชาติ

( Whole Language ) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น การทดลองให้ลงมืิอปฏิบัติจริง การเรียนรู้นอกสถานที่ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย อีกทั้งการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น

– การสอนภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษา Speaky EZ

– การสอนภาษาจีน

– การสอน Computer

– การสอนเปียนโนไฟฟ้า

– การสอนนาฎศิลป์

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit