• โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์

ที่อยู่: 119/895 ซอย 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220
โทรศัพท์: 0-2991-4614
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:00
สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

โรงเรียนบ้านอัมรินทร์ จัดการศึกษาในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนให้รับประสบการณ์ตรง เน้นการเรียนแบบเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยจัดตารางกิจกรรมการเรียนการสอนประจำวันที่บูรณาการ กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์/ศิลปะ, กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์และความพร้อมด้านเชาว์ปัญญา

 

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศ 3 ผัง 4 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย นางศราดี โกสิยกุล (ศิวนารถ) เป็นผู้รับใบอนุญาต และแต่งตั้ง นางสาวกัลยารัตน์ พลศรี เป็นครูใหญ่ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาชุมชนในด้านการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยและถือว่าเป็นการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์มุ่งผลิตให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพิเศษในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

เน้นการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม และใช้การสอนรูปแบบโครงงานสำหรับเด็ก (Project Approach) เน้นประการณ์ตรงสำหรับเด็ก โดยการบูรณาการกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความพร้อมทางเชาว์ปัญญา เน้นการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กรักการทำศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทางการพูดและฟังโดยครูต่างชาติ มีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก (จากสถาบัน Edu-kid planet)

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit