• โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

ที่อยู่: 4/6 ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220
โทรศัพท์: 0-2531-0912
โทรสาร: 0-2533-8876
อีเมล: siriwatwittaya@yahoo.com
เว็บไซต์: www.siriwat.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

 

การเป็นสถาบัน การศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ  การผสมผสานระหว่างความรู้ซึ่งเป็นสากลกับการศึกษาของไทยจะทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในที่สุด   การศึกษาในลักษณะดังกล่าวนักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม   เห็นคุณค่าของตนเอง  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย     ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย

 

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2507 นาวาอากาศโทเสริมศักดิ์ ยิ้มย่อง เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ครั้งแรกได้เช่าอาคารชั่วคราวเลขที่ 3/152 ก- 3/152 ข ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้ย้ายไปที่ เลขที่ 3/411 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นที่ดินเช่าจำนวน 2 ไร่ และขยายการรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 7 (หลักสูตรในขนะนั้น) ต่อมาผู้รับใบอนุญาตได้ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 1 งาน บนถนนเพิ่มสิน – ออเงิน และปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ เลขที่ 4/6 หมู่ 7 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน) และเปิดใช้อาคารเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2531 เป็นต้นมา โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาดำเนินการโดยบริษัทมาร์มาร่า จำกัด และได้ก่อตั้งโรงเรียนอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนจินดามณี มีนักเรียนรวมทั้ง 3 โรงเรียน ประมาณ 1,700 คน

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเปิดสอนหลักสูตรสองภาษา(English Program) รับนักเรียนไป-กลับ อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง -18 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาคุณชีวิต เน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต และเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit