• โรงเรียนอรรถมิตร

ที่อยู่ 22/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:: 02 930 3497, 02 930 2312, 02 930 2313
http://attamit-school.com/

 

โรงเรียนอรรถมิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 โดยเริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลอรรถมิตร” มีอาจารย์อุษณีษ์ สิงคาลวณิช เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้รับใบอนุญาต อาจารย์รัตนา วศินระพี เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ขจรศรี ฤกษ์จำนง เป็นผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนระดับประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอรรถมิตร” จากนั้นโรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2541

ในปัจจุบันโรงเรียนอรรถมิตรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,762 คน จำนวนนักเรียนต่อห้องจะอยู่ระหว่าง 25 – 35 คน การเรียนการสอนใน 1 วันจะแบ่งออกเป็น 7 คาบเรียน และใน 1 คาบเรียนมี 50 นาที

โรงเรียนอรรถมิตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษถึง 12 คาบเรียนต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนจะเรียนกับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา 9 คาบเรียน และเรียนหลักไวยากรณ์ การเขียนและการแปลเพิ่มเติมกับอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษชาวไทยอีก 3 คาบเรียน แผนกภาษาอังกฤษของโรงเรียนมีอาจารย์ต่างชาติ 23 คนจากประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์

 

หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล

หลักสูตรในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอรรถมิตร เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการที่มุ่งให้เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนอย่างมีความสุข  และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความคิดในระดับที่สูงขึ้นต่อ เด็กๆ จะ  ได้เรียนและเล่น ได้หัวเราะอย่างมีความสุข ได้ร้องเพลง ได้มีเพื่อนเล่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นเหมือนกับบ้านของเด็กๆ  ในขณะเดียวกับที่กระตุ้นให้เด็กแสวงหาสิ่งท้าทายใหม่ๆ

ในด้านวิชาการ เด็กๆ จะได้เรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  และความถนัดทางการเรียน และได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศทุกวัน ซึ่งสอนบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ผ่านกิจกรรมหลากหลายซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้าง  ความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด  โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละวัย และแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ตลอดจน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit