• โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเซนต์จอห์น

ตั้งอยู่เลขที่
1110 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์. 0-2512-1239
โทรสาร 0-2512-1239
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 เขตจตุจักร
E-Mail kgarpa@stjohn.ac.th
Website : http://www.kindergarten.stjohn.ac.th/
Facebook : http://www.facebook.com/stjohn.kindergarten

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.สูติบัตร
2.ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา บุตร
3.ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
4.ใบสำคัญอื่นๆ (เอกสารทุกอย่างถ่ายสำเนา).

หมายเหตุ
โรงเรียนทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาเรียน
ภาคต้น เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม

เวลาเรียน
ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ทุกวัน

เกณฑ์การรับสมัคร
รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบครึ่ง

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit