• โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

อนุบาลแสงโสม
6 ซอย ประชาชื่น 32 ถนน ประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย
โทร. 0-2585-6433 , 0-2585-5316
โรงเรียนแสงโสม
88/162 ซอย สัมมากร 2 ถนน เทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-954-4722-3

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 โดย อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล [ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัย) และเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต จากสหรัฐอเมริกา ]

โรงเรียนมุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อม ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างด้านศีลธรรม คุณธรรม โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้ เด็กให้มีความพร้อมในด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ รวมทั้งเน้นวิชาความพร้อม ทางเชาวน์และความรู้รอบตัว โดยสอนไปตามขั้นตอน ไม่เร่งเด็ก รวมถึงการสอนศิลปะ ร้องรำทำเพลง พลศึกษา คอมพิวเตอร์ การเข้าศูนย์อุปกรณ์การเล่นต่างๆ รวมถึงพาไปทัศนศึกษา นอกโรงเรียน และจัดงานแสดงปีใหม่ ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสแสดงออกทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป โรงเรียนมีการติดต่อกับผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด โดยผ่านทาง สมุดสื่อสารและการประชุมครูผู้ปกครอง

 

หลักสูตร

เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน

  • ได้รับรางวัลสื่อการสอนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 – 4 ท่าน
  • กิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนครบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

การเรียนแบบโครงงาน Project Approach

เป็นการเรียนตามความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็กๆได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

บริการ

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม พร้อมที่จะเสริมสร้างให้เด็กมีการพัฒนา และมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดสร้างอาคารอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับอนุบาล โดยเฉพาะสถานที่สะอาดร่มรื่น และปลอดภัยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีการสอนพละ และสอนว่ายน้ำเพื่อสร้างพัฒนาการการใช้มือและเท้า และให้นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ เรามีเภสัชกรให้การดูแลใกล้ชิดต่อ สุขภาพ ตลอดจนควบคุมเรื่องโภชนาการ มีการเตรียมอาหาร ที่ถูกหลักอนามัยต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ และจัดห้องนอนปรับอากาศเพื่อให้เด็กหลับสบาย

ทางโรงเรียนเปิดโรงเรียนแสงโสมในระดับประถมในปีการศึกษา 2545 เพื่อดำเนินนโยบายต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit