• โรงเรียนพระแม่มารี 

โรงเรียน พระแม่มารี

ที่อยู่: ซอย สาธุประดิษฐ์ 6 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:02 212 4513   http://www.pmr.ac.th/

“โรงเรียนพระแม่มารี  มุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  คุณธรรมและจริยธรรม  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   เน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  และภาษา  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี   มีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยด้วยวิถีไทย   (มารยาทงามตามแบบไทย มีระเบียบวินัย  มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนตามลักษณะของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก)    และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

 

ประวัติความเป็นมา

“โรงเรียนพระแม่มารี” หรือที่เรียกกันตามสถานที่ตั้งว่า “โรงเรียนพระแม่มารีสาทร” ตั้งอยู่เลขที่ 1846 ซอยพระแม่มารี ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2498 โดยมิชชันนารีชาวอิตาเลียน ชื่อ บาทหลวงการ์โล เดลลาโตร์เร เริ่มต้นจากอาคารไม้ชั้นเดียวขนาด 7×40 เมตร พื้นเทคอนกรีต หลังคามุงสังกะสี บนเนื้อที่ราว 3 ไร่เศษ และมอบหมายให้คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล คณะนักบวชหญิงในสังกัดศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เป็นผู้บริหารและดำเนินการโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

-หลักสูตรเนอสเซอรี่

-หลักสูตรอนุบาล

-หลักสูตรสามัญ

-ภาษาจีน

-หลักสูตรEnglish Program(EP)

-หลักสูตรEIP

-หลักสูตรPHONIC

-หลักสูตรมอนเทสซอรี่(Montessori)

-E-Learning LMS-School(เข้าระบบที่บ้าน)

-E-Learning LMS-School(เข้าระบบที่โรงเรียน)

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit