• โรงเรียนทอสี

ที่อยู่: 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41ถนนสุขุมวิท 71, แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม, 10110
โทรศัพท์: 02 713 0260

โรงเรียนทอสี เริ่มก่อตั้งจากระดับอนุบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ครูอ้อน) ครูใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทอสี โดยได้รับการสนับสนุนทุกๆ ด้านจากครอบครัว โดยเฉพาะจากบิดามารดา (คุณดุษฎี และ คุณทอสี สวัสดิ์-ชูโต) และจากพี่เขยและพี่สาว (คุณสงกรานต์และคุณศรีวรา อิสสระ) แนวคิดการจัดการศึกษาเดิมเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ความรู้ทางวิชาการไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด

สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนทอสี ได้ศึกษาจากผลงานของครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการศึกษา นับตั้งแต่พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระธรรมเทศนาและงานนิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ) และ โดยเฉพาะจากงานของเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ทั้งนี้ในการศึกษาปฏิบัติธรรม คณะครูโรงเรียนทอสีได้รับความเมตตาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากพระอาจารย์ชยสาโร เป็นผู้นำในการอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด

Untitled-1

 

การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

แบ่งออกเป็น 2กรณี
1. สำหรับผู้ปกครองที่มองหาโรงเรียนให้ลูก
โรงเรียนจัดวันเยี่ยมชมโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในทุกวันพุธแรก และพุธที่สามของเดือน โดยผู้ปกครองโทรแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่ล่วงหน้า ที่ธุรการ โทร 02-713-0260-1
** กรุณางดนำบุตรหลานมาในวันเยี่ยมชมโรงเรียน **
2. สำหรับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กร ต่างๆที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน
โรงเรียนทอสียินดีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับผู้ศึกษาดูงานทุกท่าน เพื่อให้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้ศึกษาดูงาน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน และระเบียบการต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนการติดต่อ

ส่งจดหมาย เรียน คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ระบุวัตถุประสงค์/สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ระดับชั้น จำนวนคน รายชื่อ พร้อมตำแหน่งงาน วันที่ต้องการเข้าศึกษาดูงาน (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์) และชื่อผู้ประสานงาน/ติดต่อ ส่งโทรสารมาที่หมายเลข 02-391-7433
โรงเรียนทอสีพิจารณา และติดต่อกลับ
โรงเรียนทอสีส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ติดต่อกรอกแบบฟอร์มยืนยันที่ระบุความต้องการของว่างและอาหาร ส่งกลับมาทางโทรสาร
โรงเรียนทอสีส่งกำหนดการศึกษาดูงาน ถึงหน่วยงานที่ติดต่อ
โรงเรียนทอสีดำเนินการด้านต่างๆ ก่อนวันศึกษาดูงาน
ระเบียบการเข้าศึกษาดูงาน

กรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ www.thawsischool.com ก่อนวันมาศึกษาดูงาน
กรุณามาถึงโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด และอยู่ในสถานที่ที่วิทยากรแนะนำ
กรุณาตั้งใจร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ให้ และให้เกียรติวิทยากร ด้วยการงดพูดคุยกันเอง
งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในช่วงเวลากิจกรรม
ทางโรงเรียนไม่คิดค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค่าวิทยากรแต่อย่างใด แต่ขอความร่วมมือในการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ดังนี้

1. เครื่องดื่มและของว่าง มื้อละ ๔๐ บาท/ท่าน

2. อาหารกลางวัน มื้อละ ๗๐ บาท/ท่าน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit