• โรงเรียนไทยคริสเตียน

เลขที่ 1023/1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา แขวงคลองตัน กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-713-0922-4
http://www.thaichristian.ac.th/

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยมูลนิธิแห่งคริสตจักร สะพานเหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน การสอน เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระดับโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพทางด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมคริสเตียน

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ได้จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โดยอยู่บนพื้นฐานจากพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมจริยธรรมคริสเตียนให้เด็กได้มีพื้นฐานของชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ เด็กจะได้มีโอกาสฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก และมือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ จากเจ้าของภาษาโดยตรง

เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสุข มีวินัยในตนเอง สร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับตนเอง และผู้อื่น โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอบอุ่น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเรียนการสอน

 1. งานประสบการณ์ชีวิต: เด็กวัยนี้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน และการพูดฉะนั้นมือของเด็กจึงเป็นครูที่ดีที่สุดในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวนำ และตัวเชื่อมเด็กกับกระบวนความคิด เด็กได้ปฏิบัติเอง เด็กก็จะได้รับความสุขและความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเป็นระเบียบ
 2. งานประสาทสัมผัส: อุปกรณ์ประสาทสัมผัสนี้ เป็นรากฐานสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต เพราะเป็นสื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนการอ่าน และการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กต่อไป โดยช่วยให้เด็กสนใจรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถแยกแยะ จัดหมวดหมู่หรือเชื่อมโยงในสิ่งที่เขารู้ได้โดยผ่านกระบวนการฝึกประสาทสัมผัสในการใช้อุปกรณ์มอนเตนซอรี่
 3. งานคณิตศาสตร์: งานทางด้านคณิตศาสตร์เป็นวิธีการเตรียมความพร้อม ทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ เด็กๆจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพราะวัยเด็กจะสามารถซึมซับความรู้ และทักษะของคณิตศาสตร์ได้ง่าย และมีความสุข
 4. งานศิลปะ: เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่าน การเขียนในโอกาสต่อไป นอกจากนี้เด็กแต่ละคนได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตนอย่างอิสระ ผ่อนคลาย โดยมีโอกาสได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์และช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ และคอยกระตุ้นให้กำลังใจในผลงานของเด็กเพื่อทำให้เด็กเกิด ความรู้สึกมั่นใจ
 5. งานทางด้านภาษา: เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยให้เด็กได้เรียนรุ้ และเข้าใจความแตกต่างของเสียง และรูปร่างของตัวหนังสือ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือ ที่หลากหลายวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด และการอ่านจะดำเนินไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการใช้อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และการใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด โดยอาศัยทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่ใช้สรีระส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อย ให้เกิดจินตนาการ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อในการประกอบจังหวะ เพื่อเน้นการรับรู้ด้วยการฟังที่ผสมผสานทักษะทางดนตรี เพื่อสร้างสุนทรีย์ในจิตใจของเด็ก ทำให้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเคลื่อนไหว (พลศึกษา/กลางแจ้ง)
เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ โดยมุ่งฝึกบริหารร่างกาย และทักษะพื้นฐานทางกีฬาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสามารถส่วนตัว โดยคำนึงถึงพัฒนาการเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์
เป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเข้าใจกฏ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

บริการ

 1. รถโรงเรียน (School Bus Service)

ทางโรงเรียนได้มีการบริการรถโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีการควบคุมดูแลในเรื่อง ความปลอดภัยและพนักงานขับรถ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีพนักงานประจำรถ ดูแลความปลอดภัย ในการรับ-ส่งนักเรียน โดยบริการในเส้นทางหลักๆ ดังนี้

 • เส้นอโศก – สุขุมวิท 103 (Asoke Rd. – Sukhumwit 103 Rd.)
 • เส้นรามคำแหง – ลาดพร้าว (Ramkhamhang Rd. – Ladprao Rd.)
 • พัฒนาการ – หมู่บ้านเมืองทอง (Pattanakarn Rd. – Muang-Tong Village)
 • เส้นอ่อนนุช (On-Nut Rd.)
 • หลังม.รามคำแหง – หมู่บ้านนักกีฬา (Near Ramkhamhang University – Nak-Kee-La Village)

นอกจากนี้เรายังมีบริการ รถยนต์ส่วนตัวของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการรับ-ส่งนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีบ้านอยู่นอกเส้นทางให้บริการของโรงเรียน โดยมีเส้นทางต่างๆมีดังนี้

 • ถนนศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ (Srinakarind Rd. – Teparak)
 • รามอินทรา – ลาดปลาเค้า (Raminthra – Ladplakhao)
 • รัชดา แยกเหม่งจ๋าย – พระราม9 (Ratchada Meng-Jai – Rama 9)
 • พระราม 4 (Rama IV)
 • ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 , ประเวศ , ลาดกระบัง (Soi Chalermprakiat 9, Prawet, Ladkrabang)

ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 02-713-0922 ต่อ 112

 1. สระว่ายน้ำ (Swimming Service)

โรงเรียนมีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานให้บริการ และจัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำในหลักสูตรสำหรับนักเรียน โดยครูผู้สอนที่มีความรู้ความชำนาญในการสอน และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

สระว่ายน้ำเปิดบริการเวลา 15.15 น. – 17.15 น.

 • อังคาร/ศุกร์ เวลา 15.15-16.15 น. /16.15-17.15 น.
 • พุธ/พฤหัสบดี เวลา 15.15-16.15 น. /16.15-17.15 น.

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-713-0922 ต่อ 112)

 1. อาหารกลางวัน (Lunch Time)

ทางโรงเรียนได้มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างที่มีคุณค่า ตามหลัก โภชนาการ สะอาด และปลอดภัย รวมถึงมีอาหารว่าง สองครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย 

 1. ร้านค้า (Shop)

จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ชุดนักเรียน และเครื่องแบบโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการ 3 เวลา คือ ช่วงเช้า – กลางวัน – เย็น

 1. ห้องสมุด (Library)

ห้องสมุดของเรารวบรวมหนังสือ ตำรา และสื่อที่ให้ความรู้ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นการปูพื้นฐานนำไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม

ติดต่อห้องสมุด โทร. 02-713-0922 -4 ต่อ 157

 1. พยาบาล

โรงเรียนไทยคริสเตียน มีพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยยาเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน รวมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้น

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit