• โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท

ที่อยู่. 56/3 สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110.
โทรศัพท์. 0-2392-0663, 0-2390-2638.

โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กเทพสนิท มีปณิธานที่จะพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมุ่งหวังที่จะให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

 

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทได้ก่อตั้งโดย นายแพทย์ศรีสกุล จารุจินดา โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 และกรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเทพสนิทได้ต่อมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2527

หลักสูตร และ กิจกรรม

 

การเรียนการสอน

ด้านร่างกาย มีการเจริญเติบโต ฝึกกล้ามเนื้อน้อยใหญ่ ฝึกประสาทสัมพันธ์ สุขนิสัย และกิจนิสัยที่ดีงามด้านสติปัญญา รู้จักสังเกต มีเหตุผล กล้าตัดสินใจ สนใจสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่ม มีประสบการณ์พร้อมที่จะเรียนด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ควบคุมอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีใจเมตตา เอื้อเฟื้อ กตัญญู เกรงใจ เชื่อฟัง ขยัน ด้านภาษา พูดจาชัดเจน ถูกหลักภาษา เข้าใจภาษา

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit