• โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์

63 สุขุมวิท 31 แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel./Fax. 02-204-2218-9
http://www.siddhisas.com/

สิทธิศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2541 โดยคุณสิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์ ใช้อาคารชิดลมทาวเวอร์เป็น ที่ทำการ  มุ่งเน้นพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยมี รศ. พูนสุข บุณยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ “บ้านของเล่น”

จากประสบการณ์กว่า 15 ปี สิทธิศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ สุขุมวิท31 เป็น สถานรับเลี้ยงเด็กสิทธิศาสตร์ และปีการศึกษา 2555 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ เพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความพร้อมของเด็กโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล3 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 – 14.30 น. โดยจัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร่วมกับหลักสูตรพัฒนาความฉลาดรอบด้านที่จัดขึ้น สำหรับเด็กของเราโดยเฉพาะ  (Play & Learn Tutoring) ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสนุก และใช้ของเล่น เป็นสื่อสอน พร้อมจัดการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนา ความฉลาด สร้า่งฐานความรู้ให้เด็กอย่างมั่นนคง ในการเรียนต่อในชั้น ป.1 ได้ทั้งเครือสาธิต และคาทอลิค

หลักสูตรของสิทธิศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้เด็กมีความรอบรู้ ทั้งด้านปัญญาและคุณธรรม สามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยลักษณะนิสัยที่ดีงาม พัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อที่เป็นของเล่น และนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง ได้แสดงออกทางความคิด พฤติกรรม ความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ  และส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจ การค้นพบ และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุขและสนุกสนาน อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองอย่างเต็ม ศักยภาพ โดยการดูแลเอาใจใส่ด้วย ความรัก ความเข้าใจจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ ภายใต้ ปรัชญา คือ พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ

 

หลักสูตรและการสอน

พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง

เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ

 

Play & Learn Tutoring

จากประสบการณ์ของสิทธิศาสตร์ ในการสอนเด็กปฐมวัย มากกว่า 16 ปี ที่จัดการเรียนการสอนผ่าน กิจกรรม    และสื่อที่เป็นของเล่น เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญา และพัฒนาการของเด็ก  ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ผ่านกระบวนการสอนแบบ Play & Learn Tutoring ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ  พัฒนาความฉลาดรอบด้าน ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่วมกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ เป็นฐานความรู้ ความเข้าใจ พร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ (สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตร  สาธิตเกษตร) และโรงเรียนเครือคาทอลิค

 

กิจกรรมตามหลักสูตรของสิทธิศาสตร์

มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อการพัฒนาและเตรียมเด็กให้สมบูรณ์ มีความรอบรู้ทั้งด้านปัญญา และคุณธรรม มีความสามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยลักษณะนิสัยที่ดีงาม พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่อที่เป็นของเล่น และนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกสนาน อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองอย่างเต็มศักยภาพ  โดยการดูแล เอาใจใส่ด้วยความรัก ความเข้าใจ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ

สิทธิศาสตร์จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยมีบริเวณสนามและเครื่องเล่นสนาม ที่สะอาด ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการได้อย่างพอเพียง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย    จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมอันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการหล่อหลอมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีความประพฤติที่ดีและมีจริยธรรม ตามแนวความคิดที่กระตุ้นให้เกิดความคิดผ่านการเล่น (Play)  พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ (Learn) และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของเด็ก โดยการดูแลเป็นพิเศษ(Tutoring)  จากบุคลากรครู ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะ ด้านพัฒนาเชาวน์ปัญญา และความพร้อมของเด็กปฐมวัย ที่จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ครุศาสตร์ ปฐมวัย รวมถึงปริญญาโทจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลักษณะการเรียน
เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  08.30 – 14.30 น. โดยจัดกิจกรรมแยกตามระดับชั้น  ดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับ เด็กอายุ 2 – 3 ปี  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันของ กล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละเดือน รวมถึงเตรียมความพร้อม เพื่อชึ้นชั้นอนุบาล1

ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) สำหรับ เด็กอายุ 3 – 6 ปี  (นักเรียนห้องละไม่เกิน 24 คน)  เป็นการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ที่เรากำหนดขึ้น (Play & Learn Tutoring) จากง่ายไปสู่ที่ยาก หรือซับซ้อนมากขึ้น ตามแต่ละช่วงอายุ โดยแบ่งตามระดับอายุ ดังนี้

อนุบาล 1  สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี
อนุบาล 2  สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี
อนุบาล 3 สำหรับเด็ก 5-6 ปี

 

บ้านของเล่น (สุขุมวิท 31)
รับเด็กอายุ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 6 ปี

เป็นหลักสูตร ของรศ. พูนสุข บุณย์สวัสดิ์   สำหรับพัฒนาเชาวน์ปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนที่เป็นของเล่นเพื่อการศึกษา เสริมสร้างความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในเครือสาธิต (จุฬาฯ มศว. และเกษตร)

 

ลักษณะการเรียน

  1. เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึกความพร้อมในด้านความสังเกตอย่างละเอียดลออ ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน ฝึกความมั่นใจในตนเอง ฝึกความกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก นอกจากนี้เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งทางด้านธรรมชาติ และสังคม รวมทั้งอบรมให้มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม
    2. การฝึกความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อหลัก ซึ่งได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไว้ให้พร้อมตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อเข้าใจแล้ว จึงประยุกต์เข้าสู่แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
    3. เด็กที่มาเรียน จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน เด็กแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1, 2, 3, และ 4 ทีละกิจกรรมหมุนเวียนกันไป

 

วัน-เวลาเรียน “บ้านของเล่น”

1) วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.

2) วันเสาร์ เวลา 13.00-16.30 น.

3) วันอาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น.

 

การแบ่งเวลาเรียน “บ้านของเล่น”

08.30 – 08.45 น.   เล่นอิสระ

08.45 – 09.00 น.   ฟังนิทาน

09.00 – 09.40 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 1

09.40 – 10.20 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 2

10.20 – 10.40 น.   พักทานอาหารว่าง + เสริมทักษะ

10.40 – 11.20 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 3

11.20 – 12.00 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 4

12.00 น.                กลับบ้าน

(ตารางเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับกลุ่มและเรื่องที่เรียน)

 

หมายเหตุ

  1. การประเมิน มีการประเมิน 2 แบบ คือ 1.1 ประเมินจากการเล่น และประเมินการทำแบบฝึกหัดตามเรื่องที่สอน ในแต่ละฐานทุกครั้งที่มาเรียน     1.2 ประเมินโดยการทดสอบด้วยแบบทดสอบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
  2. เด็กเล่นผ่านสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นรูปธรรม ใหเกิดความเข้าใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัด
  3. การแบ่งกลุ่มเด็ก ตามอายุและพื้นฐานกา่รเรียนรู้ โดยเด็ก 4 คน ต่อครู 1 คน ต่อ 1 ฐาน
  4. การสอนเป็นการสอน จากง่าย ไปยาก ซับซ้อน และจากรูปธรรม ไปสู่นามธรรม
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit