• โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง

ที่อยู่: 26 ซอย สุขุมวิท 67 สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนงเป็นโรงเรียนคาทอลิก ก่อตั้งโดยคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ท่านมีความศรัทธาต่อพระแม่มารีเป็นพิเศษและวอนขอทุกสิ่งจากพระแม่มารีด้วยการสวดสายประคา เพื่อเทิดเกียรติแด่พระแม่มารี

หลักสูตร

หลักสูตรปฐมวัยศึกษาของโรงเรียนพระแม่มารีพระโขนงยึดหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนจากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้

1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ
2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้โดยการให้เด็กได้ลงมือกระทา ได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสทัง้ 5 และเรียนรู้ผ่านการเล่น
3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทัง้ทักษะ และสาระการเรียนรู้
4. จัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทางพหุปัญญา 8 ด้าน ของเด็กเต็มตามศักยภาพ
5. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทัง้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้าในประสบการณ์การเรียนรู้
6. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
7. จัดป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
8. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์
9. ใช้การสังเกต ติดตาม และบันทึกผลพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง

 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล เป็นการติดตามผล รวบรวม สรุปผล และประเมินผลพัฒนาการด้านต่าง ๆ
เปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ตัง้ไว้ ซงึ่ดาเนินการควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ วิธีการวัดผล/ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับการแสดงออกทางปัญญาของแต่ละด้าน ดังนี้

1. การประเมินพัฒนาการ ซงึ่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ใช้การรวบรวมข้อมูลทัง้ทางโรงเรียนร่วมกับทางบ้าน โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา บันทึกพฤติกรรมเด็ก การตรวจและวิเคราะห์งาน และนาข้อมูลเหล่านีม้าวิเคราะห์และจัดกระทา แล้วสรุปรวบรวมแสดงผลพัฒนาการในสมุดบันทึกพัฒนาการของเด็ก ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ครูใช้ข้อมูลสรุปผลการประเมินพัฒนาการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการพหุปัญญา 8 ด้าน ของเด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ครูนาข้อมูลสรุปผลจากแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลมาใช้ในการหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
4. การสอบปลายภาค โดยใช้แบบทดสอบพหุปัญญา 8 ด้าน เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
5. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงาน/กิจกรรมของผู้เรียน
6. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานซึ่งรวบรวมผลงานที่แสดงความก้าวหน้าตามศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
7. การรายงานผลภาวการณ์เจริญเติบโต และผลการตรวจสุขภาพทวั่ไปเป็นรายบุคคล
8. การส่งสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน และแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit