• โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก

ที่อยู่: 62 ซอยพร้อมพงศ์ สุขุมวิท39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 – 258-7501

โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2522 โดยอาจารย์ อุมา บุญประกอบ ที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับอนุบาลที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย แรกเริ่มโรงเรียนเป็นเรือนไม้ ชั้นครึ่ง 1 หลัง ซึ่งดัดแปลงมาจากที่พักอาศัย ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้ทำการรื้ออาคารเดิมและปลูกอาคารเรียนสองชั้นขึ้นมาใช้แทน

ที่ “มิตรเด็ก” จะเน้นให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เงียบสงบ และเอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กๆได้สำรวจและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้เด็กของเรามีรากฐานมั่นคงและเป็นคนดีของสังคมต่อไป ดั่งปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า   “เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม”

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษามาผสมผสาน เช่น แนวการสอนของมอนเตสซอรี่ (Montessori) การสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้วางแผนทดลอง ทำกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น เน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า สนับสนุนพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จัดกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน เตรียมความพร้อม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์หลากหลาย

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit