• โรงเรียนอนุบาลบ้านไทยวัฒนา

รายละเอียด :ต1-ต3,อ1-อ3
ที่ตั้ง :  เลขที่ 66 เอกมัย ซอย 10 แยก 4 สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2392-2675, 0-2382-1100, 085-9201231
สังกัดของโรงเรียน: โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา

http://www.baanthaiwatana.ac.th

 

หลักสูตรและการสอน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child-Centered) ในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของสมอง ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เกิดองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ เช่น ภาษา (การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ศิลปะ ดนตรี มิติสัมพันธ์ การเคลื่อนไหว พัฒนาทักษะความคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย

ทั้งนี้มีการแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ เริ่มจากเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว จนถึงไกลตัว     เช่น

 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

– รู้จักชื่อ-นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ

– วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย

– การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

– เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือกับผู้อื่น

– เรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น และมารยาทที่ดี

 1. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสภาพแวดล้อม

– รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน

– รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

 1. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว

– เรียนรู้สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน-กลางคืน

 1. เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

– รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัส ของสิ่งต่างๆรอบตัว

– รู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ในส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยครูผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็กๆจะได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะความแตกต่างของเสียง เช่น ดัง-เบา สั้น-ยาว เร็ว-ช้า ฯลฯ และเคลื่อนไหวตามจินตนาการของตนเอง

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อประเพณีไทย เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันลอยกระทง วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น

 

การประเมินผล

 1. ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 2. รายงานให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 3. นัดประชุมผู้ปกครองหรือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชมผลงานได้ทุกหัวข้อการเรียน
 4. ประเมินพัฒนาการร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ผ่านทางจดหมายข่าวบ้านและโรงเรียน

 

ระเบียบการ

รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 6 ขวบ ระดับที่เปิดสอน : เด็กเล็ก – อนุบาล 3

 

กำหนดเวลาเปิดเรียน

ภาคต้น           ประมาณอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม

ภาคปลาย           อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลาทำการ 8 : 30 น. – 14 : 30 น.

 

บริการที่จัดให้นักเรียน

การประกันอุบัติเหตุ

การตรวจฟันประจำปี

ชุดนักเรียน 2 ชุด ชุดพละ 1ชุด (สำหรับเทอมแรก) และของใช้ส่วนตัวของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอนต่างๆ

อาหารกลางวันและอาหารว่าง (เช้า-บ่าย)

การทัศนศึกษานอกสถานที่

การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆระเบียบการ : รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 6 ขวบ ระดับที่เปิดสอน : เด็กเล็ก – อนุบาล 3

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู: 5
จำนวนห้อง: 5
จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 62
จำนวนคุณครู: 13

 

กำหนดเวลาเปิดเรียน
ภาคต้น           ประมาณอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม
ภาคปลาย           อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาทำการ 8 : 30 น. – 14 : 30 น.

 

บริการที่จัดให้นักเรียน

 • การประกันอุบัติเหตุ
 • การตรวจฟันประจำปี
 • ชุดนักเรียน 2 ชุด ชุดพละ 1ชุด (สำหรับเทอมแรก) และของใช้ส่วนตัวของนักเรียน
 • สื่อการเรียนการสอนต่างๆ
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง (เช้า-บ่าย)
 • การทัศนศึกษานอกสถานที่
 • การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit