• โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม

ที่อยู่: 1140/47 ซอย 58 แยก 5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2284-2184
โทรสาร: 0-2682-0961
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-14:30
เปิดสอนระดับอนุบาล1-3และเตรียมอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ก่อตั้งและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเด็กไทยให้พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะก้าวไปในชีวิตการเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้ปรัชญา “ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข” (เปรียบเสมือนดวงใจบิดามารดา) ซึ่งเป็นรากฐานชีวิตมนุษย์เป็นหลักนำในทุกกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีนายประวิตร วิริยะสิริมงคลเป็นผู้อำนวยการ และนางเสมอใจ วิริยะสิริมงคลเป็นครูใหญ่

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2546 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับการบูรณาการแบบองค์รวม เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชวนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถลงมือปฏิบัติได้ ทางโรงเรียนเห็นความจำเป็นของภาษาอังกฤษในยุคนี้ จึงได้เน้นหลักสูตรเสริม English Program ในหลายปีที่ผ่านมา และในปีนี้โรงเรียนเข้าเป็น Licensee ของ Preschool Learning Model, Think & Learn Pte. Ltd., Singapore

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit