• โรงเรียนโรงเรียนานาชาติเวลส์อ่อนนุช

ก่อตั้ง: ปีพ.ศ.2549
ระดับชั้น : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้ง: สุขุมวิทซอย 85-87
อีเมลล์ : wells85@wells-school.com
โทรศัพท์ติดต่อ : (66)02-730-3366
ผู้บริหาร : คุณเรย์ เดอลา ปีน่า Ray de la Peña

 

ทำไมต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติเวลส์?

การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการแลกซื้อความรู้หรือการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อประสบความสำเร็จในอาชีพเดียว โรงเรียนต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติเวลส์ได้นำกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกัน

ซึ่งทางโรงเรียนนานาชาติเวลส์มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิดในการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและมีภาวะผู้นำ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา ดังต่อไปนี้

 มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติ

 โรงเรียนมีการสนับสนุนทางวิชาการ นำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่น TOEFL, SAT และ PSAT เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน

 

การเรียนรู้ชุมชนที่อุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก

บุคลากรในโรงเรียนนานาชาติเวลส์ ไม่เพียงแต่สอนทางวิชาการ ยังสอนให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต บุคลากรและนักเรียนเห็นความสำคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของโรงเรียน และมุ่งพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับชุมชนใกล้เคียง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

 

วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการรับประกันคุณภาพโรงเรียนระดับโลก Western Association of Schools and Colleges (WASC), และเป็นสมาชิกของ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย International Schools Association of Thailand (ISAT), ที่มีการเตรียมหลักสูตรการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบอเมริกัน ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ในกลุ่มโรงเรียนนนานาชาติ (TISAC), ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม อาทิเช่น บาสเกตบอลฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ และเทเบิลเทนนิส นอกจากนี้นักเรียนยังร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกมหมากรุกและศิลปะการแสดงต่างๆ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมการกุศลประจำปี การเยี่ยมมูลนิธิสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นตัวแทนอาสาสมัครในการปลูกป่าเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีความรักเอื้ออาทร สามารถถ่ายทอดต่อรุ่นหลังได้ดี

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit