• โรงเรียนตรีวิทยา

342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352
http://www.tw-school.ac.th/

 

โรงเรียนตรีวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ในย่านธุรกิจการค้าของคนไทยเชื้อสายจีน (วงเวียน 22 กรกฎาคม )โดยเป็นโรงเรียนสามัญที่เปิดสอนและให้ความสำคัญในการสอนภาษา และ วัฒนธรรมจีน ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 กลุุ่มพ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีน ที่ประสบความสำเร็จในกิจการงาน  ได้เข้าดำเนินกิจการแทนเจ้าของโรงเรียนเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดี ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น แต่ไม่ต้องการเก็บค่าเล่าเรียนแพงจนเกินไป เก็บแค่ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเท่านั้น เพื่อให้ลูกหลานของประชาชนทั่วไปสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดีได้  จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนตรีวิทยาได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในย่านนั้นเป็นอย่างมาก และต่อมาเห็นว่าสถานที่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น จึงได้ใช้ ที่ดินย่านสาธุประดิษฐ์ ขนาด 4 ไร่เศษ สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 50 ห้อง พร้อมห้องประชุมเอนกประสงค์ และย้ายที่ทำการโรงเรียนจาก บริเวณวงเวียน 22 กรกฏาคม มาดำเนินกิจการที่ถนนสาธุประดิษฐ์ และอนุญาติให้โรงเรียนได้ใช้อาคารที่ได้สร้างขึ้น เป็นอาคารเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนตรีวิทยา ตั้งอยู่ที่ 342/12 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เปิดสอนในระดับอนุบาล1 –ประถมศึกษาปีที่6 โดยยังคงยึดถือวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดี แต่ไม่ต้องการเก็บค่าเล่าเรียนแพงจนเกินไป เก็บแค่ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเท่านั้น เพื่อให้ลูกหลานของประชาชนทั่วไปสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดีได้

เพราะโรงเรียนเราเชื่อเสมอว่า
“การสร้างคนดีให้เก่งนั้น ง่ายกว่า การสร้างคนเก่งให้ดี”

เรียนการสอน

  1. ใช้การศึกษาตามแนววิถีพุทธ

คำสอนในพุทธศาสนา นับว่าเป็นปรัชญาในการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งระดับโลกียธรรม และ ระดับโลกุตรธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คำสอนต่างๆของพระสัมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว ล้วนแต่เป็นสัตจธรรมทั้งสิ้น การศึกษาตามแนววิถีพุทธนั้น จึงเป็นการนำเอาหลักของ ไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และ ใช้หลักธรรมที่เป็นส่วนผลักดันการสร้างพัฒนาการทั้ง 6 ด้านมาใช้ เช่น องค์คุณพหูสูต สร้าง IQ      พรหมวิหารธรรม สร้าง EQ สัปปุริสธรรม สร้าง MQ   อิธิบาทธรรม สร้าง AQ  สังคหวัตุธรรม สร้าง SQ เป็นต้น

  1. ใช้ทฤษฎีตะวันตกแบบผสมผสาน และ บูรณาการ บนพื้นฐานทางสังคมไทย

โรงเรียนได้ประยุกต์ และ พัฒนาทฤษฎี ตามแนวคิดแบบตะวันตก มาใช้ในการป้อนองค์ความรู้เชิงวิชาการ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานทางสังคม ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ได้แก่ Montessori Education และ Project Approach โดยจะเน้นเรื่องการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit