• โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่อยู่:534 ถนนพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2252-6316 โทรสาร 0-2255-2023
http://www.materdei.ac.th/

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแรกที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่ มารี เบอร์นาร์ด มังแซล ( Marie Bernard Mancel,G.S.U. ) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรมให้ย้ายจากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2468 และหลังจากที่ท่านเป็นอธิการที่กรุงเทพฯ ได้ 3-4 เดือน ท่านได้ก็ได้พบที่ดินทำเลดีบนถนนเพลินจิตผืนนี้ ซึ่งมีบ้านหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่แล้วจึงเหมาะที่จะเป็นโรงเรียนได้ ท่านสังฆราชแปร์โรสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯได้ให้การสนับสนุนคุณแม่จึงได้ตัดสินใจดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้รับการอนุมัติให้ถวายโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้แด่พระมารดาของพระเจ้า และให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาละตินว่า “มาแตร์เดอี” ปลายปีนั้นทุกอย่างเริ่มเป็นไปได้อย่างชัดเจนขึ้น เพราะคณะอุร์สุลินได้รับเงินกู้จาก Paris Foreign Missions ที่ฮ่องกง การเตรียมการของโรงเรียนจึงเป็นรูปธรรมขึ้น เมื่อซื้อที่ดินได้แล้ว ก็สร้างอาคารเพิ่มขึ้นหลังหนึ่งเพื่อเป็นอาคารเรียน ใช้เวลาสร้างเจ็ดเดือนเต็ม เป็นอาคารไม้สักทั้งหลัง จากนั้นมาแมร์เทเรซาและผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่งก็เริ่มต้นทำความสะอาด จัดเตรียมห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอาราม และวัดเล็ก ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญของการจัดตั้งโรงเรียนมาแมร์ราฟาเอล และมาแมร์มารี เดอ ลูร์ด ได้เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเตรียมการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย เพราะโรงเรียนต้องจัดสอนภาษาไทยด้วย เพราะโรงเรียนต้องจัดสอนภาษาไทยวันละหนึ่งคาบทุกวัน กระทรวงธรรมการผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาในสมัยนั้นค่อนข้างให้อิสระ

ในการดำเนินกิจการของโรงเรียนอนุญาตให้ครูใหญ่และครูเป็นชาวต่างประเทศได้ มีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือครูใหญ่ต้องรู้ภาษาไทย เมื่อมาแมร์ราฟาเอลสอบภาษาไทยผ่านแล้ว ท่านจึงมีคุณสมบัติเพียงพอเป็นครูใหญ่ได้ และวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2471 คณะอุร์สุลินได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงได้ การเสกอาคารโรงเรียนใหม่กระทำในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 45 คนแรกเริ่มต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนเมื่อวันที่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเมื่อแรกเปิดรับนักเรียนสองแผนก คือ แผนกอังกฤษและแผนกภาษาฝรั่งเศส มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ แม้จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงแต่ในชั้นอนุบาลถึงประถม 2 นักเรียน ชายด้วย นักเรียนชายพระองค์หนึ่งในระดับอนุบาลเมื่อปี พ.ศ. 2473 คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เลขประจำตัว 273 และอีก 2 ปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนมาแตร์เดีวิทยาลัย ทรงได้รับเลขประจำตัว 449

จากช่วงแรกแห่งการบุกเบิกจนถึงวันนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาัลัยเต็มไปด้วยพระพรแห่งชีวิตและการเติบโตภายใต้ความเป็นผู้นำของซิสเตอร์อุร์สุลินมากท่านที่บรรดาศิษย์สำนึกในพระคุณอยู่เสมอ อาทิ มาแมร์ราฟาแอล ผู้ที่เป็นที่รักและเคารพ มาแมร์เทเรซา ผู้นำระบบมอนเตสซอรี่จากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดอนุบาลที่มาแตร์เดอีฯ มาแมร์ซาเวียร์ ครูใหญ่ท่านที่สองของโรงเรียน ซึ่งมีผลงานภาพวาดของท่านหลายภาพที่งดงามประทับที่อาคารเรียนประถมศึกษามาแมร์เซนต์จอห์น มาแมร์เจมมะ มาแมร์เซลีน มาแมร์เดโอดาต้ามาแมร์สตานีสลาส และอีกหลายๆท่าน ทีี่ได้สร้างชื่อเสียงแก่มาแตร์เดอีวิทยาัลัยโดยการสร้างศิษย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และปลูกฝังเซอร์เวียมในจิตใจของศิษย์ทุกท่าน

เอกลักษณ์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มุ่งสร้างสตรีที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นผู้นำในสังคมไทย ด้วยความมีคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมเซอร์เวียม (ยินดีรับใช้สังคม) และมีสมรรถนะทางวิชาการอย่างดีเด่น

โรงเรียนมาแตร์เดีวิทยาลัยมั่งคั่งด้วยความมีน้ำใจและความมีส่วนร่วมของนักเรียนเก่าและผู้ปกครองนักเรียน ปัีัจจุบันเครือข่ายผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างเต็มที่ จัดกิจกรรมที่ล้วนเกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักเรียนเก่าเข้ามาให้ความช่วยเหลือทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือสวัสดิการ นอกจากนี้แล้วทุกฝ่ายของโรงเรียนยังมุ่งสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ที่สมาคมผู้ปกครองและครูสนับสนุนเต็มที่ หรือ “บ้านเทพ” ซึ่งเป็นสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนแออัด ที่สมาคมศิษย์เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปการะในทุกด้านมาแตร์เดอีวิทยาลัยเด่นอยู่ในเส้นทางความเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ ด้วยความตื่นตัวในการพัฒนาทุกด้าน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit