• โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

อักษรย่อของโรงเรียน:    อสศ. / A.S.

ปรัชญาโรงเรียน:           การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต

อัตลักษณ์ของโรงเรียน: รักและรับใช้

สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 22-23 ซอยเจริญกรุง 40
ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 7-8 ไร่

สีประจำโรงเรียน 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง

โครงสร้างอาคาร ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง ได้แก่
อาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลัง อาคารมารีอา และอาคารปีกมารีอา
อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารเซซีรีอา
อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเทเรซา
อาคารเรียนกิจกรรม-ห้องประชุม 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
อาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
มีห้องเรียน 58 ห้อง ห้องกิจกรรม 30 ห้อง รวมทั้งสิ้น 88 ห้องเรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
4. ใฝ่เรียนรู้
3. มีวินัย
5. อยู่อย่างพอเพียง สามารถพัฒนาตนเองและผู้อื่น
6. มีความเพียรทนและมุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย สุภาพ
8. มีจิตสาธารณะ รักและรับใช้
9. มีความเป็นหนึ่งเดียว
10 เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit