• โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน 1,485 คน รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนต้องแต่งกายและปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
– ปีการศึกษา 2548 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ครั้งที่ 1 วันที่ 17,20,21 มิถุนายน 2548
– ปีการศึกษา 2552 ได้รับการรับรองประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2550-2551 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
– ปีการศึกษา 2553 เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทุกระดับชั้น
– ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา จากมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมกับสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี เป็นโรงเรียนต้นแบบของการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรม และมีครูที่เป็นต้นแบบในการอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานที่ประจักษ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนต่างมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนเสรีวิทยาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยทั่วไป
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit