•  อนุบาลบ้านรัก

โรงเรียนอนุบาลบ้านรักได้นำแนวความคิดจากปรัชญาพุทธศาสนา และ มนุษยปรัชญา ของดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ซึ่งเป็นนักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ นักฟิสิกส์ กวีและศิลปะ มาใช้ โดยได้ให้ความสำคัญกับการเล่นของเด็กอย่างมาก การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่วิเศษที่สุดในวัยเด็ก

 

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

ดำเนินการ โดย อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท และ อ. มาซากิ ซาโต้ ได้เปิดทำการมากว่า 15 ปี ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่น

เตรียมพร้อมเด็กตามธรรมชาติของการพัฒนามนุษย์ จึงทำโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในการเรียนรู้ของเด็กได้ดีที่สุด และยังได้จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องตามฤดูกาลเน้นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในระยะยาว จึงเน้นการอยู่ร่วมในสังคมพึ่งพา เปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติต่างภาษาและเด็กพิเศษเรียนร่วมด้วย ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนด้วยความเบิกบาน ร่างกายแข็งแรงและสติปัญญาที่ถูกบ่มเพาะให้มีไปแห่งการเรียนรู้ แต่อยู่ในพื้นฐานของเด็กที่มีความสงบสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านรักและเนอสเซอรี่ เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จุฬาลงกรณ์,ม.ศ.ว.ประสานมิตร และสถาบันราชภัฎ วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนมาดูงานต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี

การเรียนการสอน

-เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

– พัฒนาการด้านร่างกาย รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ออกกำลังสม่ำเสมอ ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น รับประทานอาหารได้เอง ถอดใส่เสื้อผ้าได้เอง เข้าห้องน้ำได้เอง

– พัฒนาการด้านอารมณ์ อยู่ในบรรยากาศที่เบิกบานแจ่มใส ด้วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเหมือนบ้าน เรียนรู้กิจกรรมศิลปะ วาดภาพ ร้องเพลง ท่องบทกลอน ฟังนิทาน

– พัฒนาการด้านสังคม เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้อื่น ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิผู้อื่น เน้นวินัยในตัวเอง และมารยาทในสังคม

– พัฒนาการด้านสติปัญญา เตรียมความพร้อมให้มีสมาธิ การฟัง การพูด และความสนใจใฝ่รู้

 

หลักสูตร และ กิจกรรม

ให้เด็กเล่นของเล่นพื้นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ เช่นขอนไม้ ก้อนหิน เปลือกหอย ผ้าหลากสี เด็กจะใช้จินตนาการของเขามาทุ่มเทให้ของนั้นเป็นจริงไปตามจินตนาการได้มากขึ้น หากเป็นของเล่นสำเร็จรูป ทำให้เด็กใช้จินตนาการได้น้อย เบื่อง่าย ต้องหาของเล่นใหม่บ่อยๆ และถ้าเป็นการเล่นที่ได้จากการคิดค้นและสร้างจนสำเร็จด้วยตัวเอง เด็กจะสนุก รู้สึกท้าทาย ได้เรียนรู้พื้นฐานวิชาต่างๆ สั่งสมเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไปในอนาคต… ดังนั้น ขณะที่เด็กกำลังเล่น พลังแห่งการสร้างสรรค์จะหลั่งไหลไม่หยุดยั้ง ครูสามารถประเมินผลการเล่นของเด็กด้วยการสังเกตและจดบันทึก

 

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ

โรงเรียนอนุบาลบ้านรักและเนอสเซอรี่ เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จุฬาลงกรณ์,

ม.ศ.ว.ประสานมิตร และสถาบันราชภัฎ วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนมาดูงานต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี

ปี พ.ศ.2538 อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท ได้รับรางวัล อาโชก้า จากอเมริกา ในฐานะ “นักบริหารงานเพื่อสังคม”

เนื่องด้วยการริเริ่มทำงานที่มุ่งมั่นต่อเนื่องมาเป็น 10 ปี และเผยแพร่แนวคิดโรงเรียนแนวธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit