•  โรงเรียนศรีวิกรม์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนศรีวิกรม์

  1. มีภาวะผู้นำ
  2. มีทักษะกระบวนการคิด
  3. มีความรับผิดชอบ
  4. มีคุณธรรม

คติพจน์ประจำโรงเรียน

นิสสฺม กรณํ เสยฺโย

ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงกระทำ

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สรรสร้างกิจกรรม

โรงเรียนศรีวิกรม์ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2506 ตาม ปณิธาน ของท่านผู้ก่อตั้งที่ต้องการสร้างสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้เพราะท่านได้เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชน เป็นปัจจัยสำคัญต่ออนาคต ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคงของประเทศ

จากปณิธานและความมุ่งมั่นนี้เอง ที่ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ตั้งใจทุ่มเทพัฒนาศักยภาพความพร้อมสร้างสมเกียรติประวัติและความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีวิกรม์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการการศึกษาและจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ดังจะเห็นได้จากการที่โรงเรียน ศรีวิกรม์ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนศรีวิกรม์ได้จัดให้มีหลักสูตร และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการในอนาคตของผู้เรียน โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และวุฒิภาวะทางสติปัญญาสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำและความสามารถทางด้านศิลปะ

ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มี ความพร้อมทั้ง คุณวุฒิ และ ประสบการณ์ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในอันที่จะนำมาซึ่ง กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจท้าทาย และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

 

ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรการศึกษาสามัญทั่วไป แล้วโรงเรียนศรีวิกรม์ ยังได้เปิด “หลักสูตรการเรียนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ” หรือ Child Centred Program (CC) เพื่อสร้างแบบการเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย โรงเรียนศรีวิกรม์นับ เป็น 1 ใน 5 ของโรงเรียน ทั้งหมดที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในประเทศไทย โรงเรียนศรีวิกรม์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร Child Centred Program (CC) ในปี 2547 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตร Child Centred Program (CC) นี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจในด้านความสามารถความต้องการ ระดับการพัฒนาและความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก โดยกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะเน้นการใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้

การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ครูผู้สอนต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดหากิจกรรมการเรียนที่จะช่วยกระตุ้น ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเอง

นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษากลางของโลกยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตโรงเรียนศรีวิกรม์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร English Programme ขึ้น ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2546 โดยดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (Kindergarten 1) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Grade 3) และจะขยายขึ้นทุกปีจน ครบถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12)

การเรียนการสอนนั้นจะใช้เป็นระบบสองภาษาภายใต้แนวการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดการศึกษาค้นคว้าที่นำไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนวิชาการหลักกับครูที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ แต่ยังคงความเรียบร้อยและความมีระเบียบวินัยด้วยการอบรมและดูแลจากครูชาวไทย กล่าวคือ 60% ของวิชาการหลักจะถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษ และที่เหลืออีก 40% จะสอนเป็นภาษาไทย

หลักสูตร

ปัจจุบันโรงเรียนศรีวิกรม์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน 3 แผนการเรียน ดังนี้

Our programmes include:

แผนการเรียน International Programme (IP)อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการเรียน English Programme (EP) อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการเรียน Child Centred Programme (CC) ประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรมัธยมปลายด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนักเรียนและหล่อหลอมสร้างสรรค์กำลังคนรุ่นใหม่ ที่มีบุคลิกภาพสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีความเป็นผู้นำด้านวิชาการ วิชาชีพ เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit