•  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ที่อยู่: 8/67 ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (พห.) ( Sacred Heart Convent School (S.H.C)) เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถมด้วย แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยก เป็น โปรแกรม สองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่เกรด1- เกรด12

 

ประวัติความเป็นมา

เป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยอธิการิณีเซราฟิน เดอมารี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ในระยะแรกจะสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เท่านั้น ตอนนั้นใช้อาคารที่พักของซิสเตอร์เป็นอาคารเรียน ปีพ.ศ. 2494 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ต่อมาในปีพ.ศ. 2501 มีการสร้างอาคารเรียนขนาด 8×88 เมตรขึ้นเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนไปและสร้างอาคารสิรินเทพขึ้นแทน ในปีพ.ศ. 2508 ได้มีการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นชื่อ ตึกดวงหทัยนิรมล และตึกพระแม่เจ้าแห่งสันติภาพขึ้น

ปีพ.ศ. 2518 มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุบาลขึ้นเป็นครั้งแรก โดนใช้อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้นเป็นอาคารเรียน

โรงเรียนในเครือ

  • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
  • โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
  • โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

ชื่อเสียงและรางวัลที่ทางโรงเรียนได้รับ

  • ปีพ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการคือ รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และรางวัลจริยธรรมดีเด่น
  • ปีพ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็น สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น
  • ปีพ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการคือ รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และซิสเตอร์สมพิศ กตัญญู(ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน) ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเข็มทองคุรุสภา จากคุรุสภา
  • ปีพ.ศ. 2544 ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกรุงเทพมหานครให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ในโครงการหน้าบ้านน่ามอง และได้รับรางวัล สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2544 จากกรมการศาสนา
  • ปีพ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับป้ายพระราชทานโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้รับรางวัลเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย และได้รับรางวัลพระราชทานพฤกษานคราเหรียญเชิดชูเกียรติ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม ในโครงการแมกไม้มิ่งเมือง
  • ปีพ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ประเภทหน่วยงานเอกชน ในการประกวดประดับธงชาติจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรางวัลชนะเลิศ สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน เนื่องในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ปีพ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการนิยมไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย และได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศึกดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมฯ
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit