•  โรงเรียนปัญจทรัพย์
0_20120509-155220 0_20150713-061653
โรงเรียนปัญจทรัพย์  เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา  มีมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี  เป็นเจ้าของ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2511  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 โดยมีบาทหลวงเศียร โชติพงษ์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  และใช้อาคาร 4 ชั้น เป็นอาคารเรียน  มีจำนวน  12  ห้องเรียน  
ปีการศึกษา  2511  
ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์โยเซฟ เป็นอาคารเรียน  4  ชั้น  จำนวน  12 ห้อง  เปิดรับนักเรียนชาย – หญิง  ประจำและ
ไป-กลับ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ปีการศึกษา  2516 
ต่อเติมอาคารเซนต์โยเซฟและขยายห้องเรียน  จำนวน  9  ห้องเรียน
ปีการศึกษา  2523 
ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์  เป็นอาคารเรียน  5  ชั้น  จำนวน  25  ห้อง
ปีการศึกษา  2539
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์แมรี่  เป็นอาคารเรียน  6  ชั้น  ประกอบด้วย  ห้องเรียน
และห้องประกอบการต่าง ๆ
ปีการศึกษา  2540
เปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา  2543
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
ปีการศึกษา  2544
ก่อสร้างสระว่ายน้ำ  ฟิตเนสและเซาว์น่า  ติดตั้งโทรทัศน์  พร้อมเครื่องฉายข้ามศีรษะ
ปีการศึกษา  2545
จัดตั้งห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ปรับปรุงอาคารเรียนเซนต์โยเซฟ โรงอาหาร และสำนักอำนวยการ  และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
ปีการศึกษา  2546 
ปรับปรุงสนามบริเวณภายในโรงเรียน   และจัดสร้างกันสาดหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ และอาคารเซนต์ปีเตอร์
ปีการศึกษา  2547
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องประกอบการเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและศึกษาข้อมูล
ปีการศึกษา  2548
ปรับปรุงห้องน้ำ  ทาสีอาคารเรียน  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องพัฒนาคุณภาพ  1 เครื่อง  ปรับปรุงห้องดนตรีสากล  จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล
ปีการศึกษา  2549
ปรับปรุงห้องฟิตเนส  ขยายห้องวัดและประเมินผล  ปรับปรุงสระว่ายน้ำ  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคำสอน  ปรับปรุงสวนหย่อม
ปีการศึกษา  2550
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์  จำนวน  1  ชุด  และติดตั้งโทรทัศน์
จำนวน  1  เครื่อง  ที่ห้องแนะแนว  ปรับเปลี่ยนห้องคำสอนและปรับปรุงห้องคำสอนซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร  และโต๊ะในห้องบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ติดตั้ง  เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้ช่วยแต่ละฝ่าย  จำนวน  6  เครื่อง  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดซื้อ  เครื่องเล่นใหม่  จำนวน  1  ชุดใหญ่  ปรับปรุงกะบะทรายใหม่  จัดซื้อเครื่องเสียงและติดตั้งลำโพง  จำนวน  1  ชุด  ปรับปรุงห้องสมุดและปรับเปลี่ยนโต๊ะ  เก้าอี้ใหม่   ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ใหม่  ทาสีโต๊ะเรียนและเก้าอี้   ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  จัดซื้อเครื่องล้างจาน
ปีการศึกษา  2551
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จัดแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์บริเวณสวนหย่อม ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารต่างๆ  ติดตั้งราวบันไดอาคารเซนต์โยเซฟ  ปรับปรุงห้องพักครูชั้น  3  อาคารเซนต์โยเซฟเป็นห้องเรียนชั้นประถม
ปีการศึกษา  2552
ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  จำนวน  1  เครื่อง
ปีการศึกษา  2553
จัดซื้อเครื่องเสียงและติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม  ปรับปรุงและ  เพิ่มบ่อบำบัดน้ำเสียและกรองไขมัน  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ห้องพยาบาล  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ  จัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา  2554
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ห้องพัฒนาคุณภาพ  จำนวน  6  ชุด   จัดซื้อเครื่องดนตรีชุดใหญ่  1  ชุด  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ  จัดสวนวรรณคดีไทย  (สุนทรภู่)  ปรับปรุงสระว่ายน้ำเต็มรูปแบบ  จัดสนามฟุตบอล  54  จัดจ้างพยาบาลประจำโรงเรียนในช่วงเวลาทำการ
ปีการศึกษา 2555  
ทาสีอาคารเซนต์โยเซฟ ปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา 2556    
เปลี่ยนกระจกหน้าต่างทุกห้องเรียน และทาสีอาคารเซนต์ปิเตอร์ เตรียมห้องเรียนพิเศษแก่ผู้เรียน ได้แก่ ห้องเรียน Mini  English  Program (M.E.P.) ห้อง  English Click & Learn (E.C.L.)  ห้อง English  For  Fun ในระดับปฐมวัย ติดตั้งระบบ  Smart  T.V.  ห้องประชุม  ห้องเรียนปฐมวัย  และโถงอาคารเซนต์แมรี่
ปีการศึกษา 2557  
ติดตั้งระบบ Smart T.V. ห้องเรียนทุกห้อง  เดินระบบสาย lan เคเบิลใยแก้วใหม่ทั้งระบบ  ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับสวนวรรณคดีไทย (สุนทรภู่) ปรับปรุงสระว่ายน้ำเพิ่มเติม  เพิ่มหลักสูตร Mini  English  Program (M.E.P.)  ปฐมวัยปีที่ 2 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1

        ปัจจุบัน โรงเรียนปัญจทรัพย์มี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ  ซึ่งเป็นบาทหลวงสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุชิต ชินวงศ์ เป็นผู้จัดการ และมี ซิสเตอร์ดวงแข  รัตโนภาส ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ

ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ครบครัน เป็นคนดี มีความรู้ รักความจริง สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพคาทอลิกมุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม

คติพจน์ของโรงเรียน 
คุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาสังคม

.

ข้อมูลทั่วไป

ตราประจำโรงเรียน

0_20120512-075532

 

กางเขนและหนังสือในวงกลม
เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง
การศึกษาเรียนรู้ โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำ

วงกลมซ้อนกันขยายใหญ่ขึ้น
หมายถึง คุณธรรม และความรู้ที่นักเรียนแพร่กระจายออกสู่สังคม
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในสถาบัน

อักษรย่อ ป.จ.ท.
คือชื่อย่อของโรงเรียนปัญจทรัพย์

 

สีประจำโรงเรียน

color01

สีฟ้า หมายถึง
ความนอบน้อม เคารพเชื่อฟัง ให้เกียรติ
และยอมรับความเป็นมนุษย์ในบุคคลอื่น

 

สีขาว หมายถึง
ความบริสุทธิ์สดใส และ ความซื่อสัตย์สุจริต

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit