1614058_462080133914633_1497365629_o 1398011_420071964782117_390066172_o 1150539_389976204458360_146757020_o 10333461_515950951860884_7984730486613630451_o
  •  โรงเรียนสวนบัว
map1 ผู้ก่อตั้ง

 

เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๖/๒๕๐๑ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต คุณหญิงบรรจบพันธ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก ในช่วงแรกมีนักเรียนอนุบาลที่เป็นบุตรของบรรดาลูกศิษย์ของท่านผู้ก่อตั้งนำมาฝาก โดยเริ่มเรียนที่บ้าน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนทั้งประจำและไป – กลับ ดังนี้

การเปิดสอนในปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนสวนบัว เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย คือ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษา คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การบริหารจัดการของโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของมูลนิธิอวย – ส่งศรี เกตุสิงห์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นรา แววศร เป็นผู้รับใบอนุญาต

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสวนบัว ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้

คุณหญิงบรรจบพันธ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๓
นางประยูร รัตนสาขา พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๗
นางสมควร ทองประคำ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๗
นายเจษฎ์ ปรีชานนท์ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๕
นางสาวเศวต จึงเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖
นางสาวสมลักษณ์ หิตะศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๔
หม่อมหลวงจิตรภาณี เกษมศรี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๘
นางสาวอัมพร กาญจนราช พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐
นายมนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒
นางประจวบ แก้วทิพย์ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔
นางสุรางค์ สุวรรณศรี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๕๒
นายแสงทอง ธาตุเสถียร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

เจตนารมณ์การก่อตั้ง
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนสวนบัวของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ คือ ตั้งใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อประกอบการกุศล เป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน ให้การอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติ ที่มีความรู้ มีพลานามัยสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “บวร” กล่าวคือให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง และใช้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาในการอบรมสั่งสอน นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดตั้งกองลูกเสือและเนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการบวชเนกขัม เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจในพระพุทธศาสนา มีโอกาสปฏิบัติพระธรรมวินัยในระหว่างโรงเรียนปิดภาคเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม และนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดบวรนิเวศวิหารมาอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit