•  โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

มุ่งจัดการเรียนการสอนที่สนองความต้องการของนักเรียน ให้เรียนรู้จากสภาพจริง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก รู้จักธรรมชาติ การศึกษาสภาพจริง มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ภาษา มีวินัย มีระเบียบ รักการมาโรงเรียน เล่นเป็นหมู่คณะและรักสิ่งแวดล้อม มีนิสัยของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีกริยามารยาทและมีสัมมาคารวะ โดยเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมีนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์   เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ  มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน   ในปีการศึกษา 2526            โรงเรียนได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภท บริการชุมชน และโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาตลอดมา

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมจาก  ผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม  2551  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในรอบแรก

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนา ปี 2551-2555 และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)              เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2551

ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และจัดทำแผนพัฒนาฉบับใหม่                  ข้อเสนอแนะของ สมศ.  และร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมการสอนแบบ Project Approach เรื่อง “ผีเสื้อ” ในนิทรรศการมหกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2  ณ เมืองทองธานี

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรอาหารปลอดภัย (Good Food) จากสำนักงานเขตพญาไท  และได้สมัครเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคอ้วนและทุพพลภาพโภชนาการกับสำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณธรรม” จากมูลนิธิ ดร.เทียม โขควัฒนา

ปรัชญาโรงเรียน

“รักเรียน รู้เล่น เน้นคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ตระหนักในการพัฒนานักเรียนให้ครบ 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ปฏิบัติ กล้าแสดงออก กล้าคิดร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรแก่วัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

นโยบายของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่ต้องการให้มีโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาเพื่อให้เยาวชนของชาติตั้งแต่อายุ   3   ขวบขึ้นไป  ได้มีโอกาสเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม  และมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนดังนี้

 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา
 3. จัดประสบการณ์ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ   สร้างสรรค์  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยยึดการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา
 6. พัฒนาเด็กโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  ในด้านการศึกษาปฐมวัย
 7. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กโดยให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 8. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และ  เอื้อต่อการเรียนรู้

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

 1. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากคุรุสภา “หนึ่งแสนครูดี”
 2. นางสาวพจนีย์ อยู่จั่น ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
 3. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น 2555 จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit