• โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2530 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ทั้งด้าน สติปัญญา, อารมณ์, สังคม และจิตใจ มีความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2530 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ทั้งด้าน สติปัญญา, อารมณ์, สังคม และจิตใจ มีความรู้และความสามารถ  พร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

แนวการสอนของโรงเรียนเป็นแบบผสมผสานระหว่างการเตรียม  ความพร้อมควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ซึ่งจะทำให้นักเรียน เรียนด้วยความสนุก ไม่เบื่อ ไม่เครียด ในขณะเดียวกันนักเรียน  จะได้รับความรู้ด้านวิชาการต่างๆ พร้อมกันไปด้วย นักเรียนที่ เรียนจบชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียน จะสามารถอ่านออก เขียนได้ บวกลบเลขได้ และมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนทุกคน สามารถสอบเข้าเรียนต่อยังโรงเรียนต่างๆ ได้ดังหวัง เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนราชินี, โรงเรียนในเครือคาทอลิก และโรงเรียนสาธิตต่างๆ

 ปรัชญา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย

หลักสูตร และ กิจกรรม

วิชาการเชิงผสม

ทางโรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสาน การเรียนรู้เชิงวิชาการเข้ากับการเตรียมความพร้อมไว้อย่างลงตัว นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกทักษะพื้นฐาน “ฟัง พูด อ่าน เขียน” ไปตามลำดับขั้นพัฒนาการของเด็ก โดยเน้นที่ตัวนักเรียน เป็นสำคัญ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนทุกคน โดยผ่านทางกิจกรรมและสื่อการสอน อันหลากหลาย เช่น การวาดรูประบายสี การเล่านิทาน กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จัก แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และพัฒนากระบวนการคิด เชิงสร้างสรรค์อีกด้วย

นอกจากหลักสูตรมาตรฐานเบื้องต้นแล้ว นักเรียนจะได้รู้จัก กับหลักคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อสอนให้มีจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัย และยังรู้จักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างสังคมที่มีคุณธรรมที่ดีงามในอนาคต ของชาติสืบไป

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit