•  โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์

198/4 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. 0-2281-3983, 0-2281-4010

โรงเรียนธรรมภิรักษ์และโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เป็นโรงเรียนเอกชนเครือคาทอลิกสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดยมาสเตอร์สะอาด ธรรมภิรักษ์ เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2513  ขณะนั้นใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ เปิดสอนในระดับอนุบาล 1-2 มีนักเรียนไม่ถึง 100 คนต่อมากิจการเจริญก้าวหน้า ได้ขยายสาขาแห่งที่ 2 คือ  โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2516 – ปัจจุบัน ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 ย้ายใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ มาจัดตั้งโรงเรียน  ธรรมภิรักษ์ถนนรุ่งประชา ทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนธรรมภิรักษ์และโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ดำเนินการบริหารโดยทีมงานชุดเดียวกัน การจัดระบบการบริหารงานการเรียนการสอน และบุคลากรเป็นระบบคล้ายกันทั้ง 2 โรงเรียน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  ทั้ง 2  โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 1,200 คน จำนวนครู 120 คน ได้รับการประเมิน คุณภาพการศึกษา ทั้ง 2 รอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู ด้านคุณภาพผู้บริหาร และระบบการจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนธรรมภิรักษ์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2554 จาก สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากทุกกลุ่มตัวบ่งชี้

วิสัยทัศน์ ปรัชญา

“ห่วงใย ให้ความรัก สร้างความรู้ คู่คุณธรรม ”

ที่ธรรมภิรักษ์  เราอนุรักษ์ความเป็นไทย รอบรู้กว้างไกลอย่างเป็นสากล ใช้ระบบบริหาร จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  คือ  เทิดวินัย  คุณธรรม นำวิชา ให้นักเรียนเกิดคุณสมบัติ

– ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา

– พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานวิชาการของตนเอง

– มีทักษะการทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

– มีคุณลักษณะเป็นคนเพื่อคนอื่นตามอัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิก

พันธกิจ

 1. จัดหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  โดยนำนวัตกรรมและทฤษฏีการเรียนรู้จากต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล จัดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาความรู้ และทักษะต่าง ๆ ด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียง รักองค์กร
 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกความภูมิใจในการเป็นคนไทย
 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัฒกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและบริหารงานให้ทำงานได้คล่องตัว
 6. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร มีระบบสวัสดิการที่ดี
 7. จัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาคาทอลิก เน้นเรื่องการสร้่างคนเป็นคนเพื่อผู้อื่น รู้จักรับ รับใช้ ให้อภัย

เป้าหมาย

 1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีตามมาตรฐานของสังคมไทยรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์มีทักษะในการดำรงชีวิตและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่
 3. ครูและบุคลากรทุกคน มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ
 4. การบริหารการจัดการของโรงเรียนเป็นระบบและมีความคล่องตัว
 5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และให้การช่วยเหลือแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม

หลักสูตร

หลักสูตรสายสามัญ

ระดับอนุบาล:

ยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของ Dr.Maria Montessori เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นสื่อกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความหมาย และสามารถตอบสนองต่อการรับรู้ของสมองในวัย 0-6 ปี พัฒนาเด็กแบบองค์รวม นำสื่อนวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศ Montessori, Whole Language, Project Approach,Storyline Method เป็นหลักในการจัดกิจกรรมประจำวัน และเสริมการเรียนรู้จากนวัตกรรมอื่นอีกตามความเหมาะสม

 

ระดับประถม:

สอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับโรงเรียนธรรมภิรักษ์ สอน8กลุ่มสาระเสริมภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา  เสริมภาษาจีนกลาง Mandarin เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้นวัตกรรม การสอน Storyline Method และ Project Approachเปิดโอกาสให้นักเรียน ฝึกคิด แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาทให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Extra English Program)

ระดับอนุบาล

ภาษาอังกฤษ:     ระดับอนุบาล 1 ครูต่างชาติสอนวันละ 1 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง ระดับอนุบาล 2-3 ครูต่างชาติสอนวันละ 2 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง

หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บูรณาการ คณิต-วิทย์ และอ่าน-เขียนตามหลักWhole language, Project Approach และ Storyline Method เสริมกิจกรรมพื้นฐานคณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ 10% กิจกรรมต่างๆ เหมือนหลักสูตรปกติ

 

ระดับประถม

ภาษาอังกฤษ:     ครูต่างชาติสอนวันละ 2 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง คณิตศาสตร์/

วิทยาศาสตร์ : เสริมใบงาน แบบฝึกหัดต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ สอนบูรณาการสหวิทยาการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มีกิจกรรมเสริมครบเหมือน หลักสูตรปกติ เรียนผ่านการปฏิบัติโครงงาน ProjectApproach และ Storyline Methodหลักสูตร TPR Tri Geniusเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จุดเน้น TPR Tri – Genius เน้นเก่งคณิต คิดเป็นวิทยาศาสตร์ สื่อสารคล่อง 2 ภาษา

โครงสร้างหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ คณิต วิทย์ อังกฤษ

*สอนภาษาอังกฤษ 12 คาบ/สัปดาห์ ครูต่างชาติ 8 คาบ ฝึก 3 ทักษะ Listening,Speaking,reading ครูภาษาอังกฤษ 4 คาบทบทวนย้ำ Grammar ใช้  หนังสือเรียนจากต่างประเทศ เสริมชีท คณิต – อังกฤษ และ วิทย์ – อังกฤษ

*คณิตศาสตร์ 6 คาบ / สัปดาห์ เนื้อหา 3 คาบ ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก 2 คาบ  เนื้อหา เข้มข้นตามแนว สสวท ( สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

*วิทยาศาสตร์ 5 คาบ / สัปดาห์ เนื้อหา 3 คาบ ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก 2 คาบ   เนื้อหา เข้มข้นตาม สสวท ( สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

*เรียนครบ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรชั้นพื้นฐาน 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนและสื่อการสอน

*ห้องเรียนปรับอากาศ

*ใช้สื่อกระดานอิเลคโทรนิกส์ “ Multimedia Active Board “

*สื่อคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จากต่างประเทศและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร Gakken จากญีปุ่น

 

*สอบถามรายละเอียด รับสมัครที่ห้องการเงินโรงเรียนธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดห้องเรียนละ 25 คนเท่านั้น

*นักเรียนรับสิทธิตาม โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล 5 รายการ   ค่าธรรมเนียมการเรียน หนังสือ อุปกรณ์ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และนมโรงเรียน ทุกหลักสูตร สอนภาษาจีนกลาง คอมพิวเตอร์ , ดนตรีสากล , ว่ายน้ำ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit