สาธิตละอออุทิศ สาธิตละอออุทิศ1 สาธิตละอออุทิศ2 สาธิตละอออุทิศ3 สาธิตละอออุทิศ4
  •  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ก่อน พ.ศ. 2482 การอนุบาลศึกษาของไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพราะมี โรงเรียนเอกชนเพียง 2 แห่ง ที่จัดสอนระดับชั้นอนุบาล คือ โรงเรียนมาแตร์เดอี และ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   แต่ก็ยังไม่ได้สอนเต็มรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของมาดามมอนเตสเซอรี่ เน้นเพียงการให้ เด็กร้องเพลง เล่น และ แสดงภาพประกอบตัวอักษรเท่านั้น

เมื่อหม่อมเจ้ารัชฎาภิเษก โสณกุล อธิบดีกรม ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเพียง กรมเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการ) ในขณะนั้นได้เล็ง เห็นว่าการอนุบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ การพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบาย

ที่จะจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งกรรมการ 3 คน เพื่อพิจารณาจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาล เต็มรูปแบบขึ้น เรียกว่า “กรรมการจัดโครงการโรงเรียนอนุบาล”

ประกอบด้วย นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา (เคยเรียนการอนุบาลมอนเตสเซอรี่ที่ประเทศอิตาลี)

หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย และ นางแพทยพัทยภาคย์ ( หัวหน้านาง พยาบาลศิริราช ) คณะกรรมการ ได้ตกลงว่า ให้โรงเรียน อนุบาลรับเด็กอายุ สามขวบครึ่งเข้าเรียน แบบมอนเตสเซอรี่ คือ ร้องเพลง เล่านิทาน เน้นเรียนรู้จาก การเล่น เช่น ให้สังเกตอักษรกับภาพจับคู่กัน ให้เล่นรูปทรงต่างๆ รวมทั้งดูแล อบรม สร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆ เช่น รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขนิสัยในการกินอยู่การมีเพื่อน ความมีน้ำใจฯลฯ เพื่อพัฒนาร่างกาย และ จิตใจของเด็ก ไปในแนวทาง ที่ถูกต้องดีงาม

เพื่อที่จะให้การดำเนินงานด้านอนุบาลศึกษาเป็นไปตามโครงการกระทรวงศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกผู้สนใจไปศึกษา และ ดูงานการอนุบาลศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีความรู้และ กลับมาช่วยจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ผู้ที่สอบได้ คือ นางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา) เมื่อกลับมาจึง จัดเตรียมดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลใน ปี พ.ศ. 2482

ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเมื่อปี พ.ศ. 2482 นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนจัดเตรียม ครูอนุบาลให้กลับมารับราชการในโครงการนี้ จึงประกาศสอบคัดเลือกครูเพื่อไปเรียนวิชาอนุบาลที่ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ผ่าน การคัดเลือก 4 คน คือ

นางสาวสมถวิล สวยสำรอง (สังขทรัพย์)

นางสาวเบญจา ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)

นางสาวสรัสวดี วรรณโกวิท และ

นางสาวเอื้อมทิพย์ เปรมะโยธิน (วินิจฉัยกุล)

ซึ่งถือว่าทั้ง 4 คนนี้ เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรากฐานการสอนในโรงเรียนอนุบาล

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit