•  อนุบาลกรแก้ว

124 ถนนระนอง 1 พระรามที่ 5 เขตดุสิต กทม. 10300

โทร (02) 241-1516 โทรสาร (02) 668-4327      www.kornkaew.th.edu

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว โดยการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2527 ที่ 40/4 ซอยอารีย์ 4 ( ใต้ ) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 และได้ย้ายมาอยู่ที่ 124 ซอยระนอง 1 ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เมื่อปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยมี อาจารย์ คำแก้ว ไกรสรพงษ์ ( คม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /Teacher TraInIng CertIfIcate London Montessori Centre ) เป็นผู้ก่อตั้ง และรับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ

อาจารย์คุณหญิง บุญเลื่อน เครือตราชู อดีต อธิบดีกรมสามัญศึกษา ( อ.บ. / ป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MA.Ed. ColumbIa University, New York ) เป็นประธานที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ( Ph.D. University of North Texas และประสบการณ์สอนเด็กอายุ 2-6 ปี ในโรงเรียนที่ใช้ระบบการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 ปี ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ( Ph.D. Texas Women’s University ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโรงเรียน ) เป็นที่ปรึกษาด้าน จิตวิทยาเด็ก

อาจารย์สุขจันทร์ สุขประกอบ ( คม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การศึกษาพิเศษเป็นเวลากว่า 20 ปี ) เป็นหัวหน้าแผนกการศึกษาพิเศษ

ในปีพ.ศ. 2543 โรงเรียน อนุบาลกรแก้วได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( สกศ.) เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายเครือข่ายการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา

จิตดี หมายถึง มีสำนึกดี คิดแต่สิ่งดี ๆ

มีคุณธรรม หมายถึง มีคุณธรรมความดี มีธรรมะอยู่ที่ใจ ใช้เป็นสื่อให้สำนึกดี และคิดดี

นำปัญญา หมายถึง มีความรู้ และเฉลียวฉลาด โดยมีจิตดี มีคุณธรรมดีนำหน้าความรอบรู้ และเฉลียวฉลาด เพื่อนำไปสู่ผลที่ดี

พัฒนาทุกด้าน หมายถึง การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ผ่านความเป็นไทย หมายถึง การยึดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดต่อกันมา นำมาใช้ในการพัฒนาตนให้เป็นคนดี และเป็นคนเฉลียวฉลาด

โดยใช้เมสเตสซอรี่ หมายถึง การใช้วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ที่คำนึงถึงเด็กเป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยจัดให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรและกิจกรรม

เป็นหลักสูตรที่มาจากการนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของมอนเตสซอรี่ มาปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้อิสระผู้เรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระภาพในการคิดและตัดสินใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดความสนใจของผู้เรียนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สะสมการเรียนรู้นั้น ประสบการณ์ ความจำ และความเข้าใจ จนในที่สุดสามารถนำออกมาใช้ในแบบของความคิดได้เอง และแก้ปัญหาได้เองอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบของ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ที่หลายหลายให้แก่ผู้เรียน

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมมอนเตสซอรี่

ในห้องเรียนกิจกรรมมอนเตสซอรี่ มีกิจกรรมหลักอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่มวิชาการ

กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มประสบการณ์ชีวิต

มีวัตถุประสงค์ในการฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจได้เอง เรียนรู้กระบวนการในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก และกล้ามเนื้อมือ ฝึกตา-มือ ประสานสัมพันธ์ เป็นการปูพื้นฐานในการเรียนต่อไป

สมัครเรียน , สมัครเข้าเรียน , โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาลทางเลือก , แนะนำโรงเรียน ,  แนะนำโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนทางเลือก , แนะนำโรงเรียนทางเลือก , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนทางเลือก ,  โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว , อนุบาลกรแก้ว , โรงเรียนย่านดุสิต , โรงเรียนเขตดุสิต , โรงเรียนอนุบาลย่านดุสิต , โรงเรียนอนุบาลเขตดุสิต

กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มประสาทสัมผัส

มีวัตถุประสงค์ในการฝึกประสาทสัมผัส อุปกรณ์ต่างๆ ในกลุ่มนี้จะช่วยนำทางให้เด็กได้ช้ประสาทสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เด็กจะได้สำรวจเพื่อค้นหา และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นเส้นทางสู่การเรียนรู้โลกภายนอก ทำให้สามารถมองเห็นได้กว้าง และไกลด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น

กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มวิชาการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นความรู้ให้กับเด็กเกี่ยวกับจำนวน ตัวเลข การอ่าน และการเขียน โดยเด็กจะได้เรีนรรู้ผ่านกระกวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เป็นสื่อ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit