169091_178076702232508_5773872_n 169031_178081588898686_8099992_n 169031_178081585565353_1143258_n
  •  โรงเรียนราชวัตรวิทยา

โรงเรียนราชวัตรวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตร ที่ได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน ตามเลขที่ ใบอนุญาตจัดตั้งที่ ๕๖/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ในชื่อว่า โรงเรียนราชวัตรวิทยา โดยความร่วมมือของ พ่อค้าชาวจีนในตลาดราชวัตร สามเสน บางกระบือ และศรีย่าน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีนาย เจียง แซ่จิว เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ครั้งแรกได้ใช้โรงเรียนสตรีเนติศึกษา เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรุดโทรมมากมาพัฒนาปรับปรุงเสียใหม่

การก่อตั้งโรงเรียนราชวัตรวิทยาขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุตรหลานทั้งชาวไทยและชาวจีน ได้เรียนภาษาไทย และภาษาจีนควบคู่กันไป ในระดับประถมศึกษา คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ซึ่งสถานที่เรียนครั้งแรกของโรงเรียน ที่โอนมาจากโรงเรียนสตรีเนติศึกษานั้น เป็นอาคารเรือนไม้สองชั้น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ ถนนพระราม ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บรรดาศิษย์เก่า โรงเรียนราชวัตรวิทยาร่วมกับผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนราชวัตรวิทยาส่งเสริมการศึกษา” ขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน ซึ่งเป็นมูลเหตุให้ศิษย์เก่า และผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ทั้งอาคารและสถานที่ของ โรงเรียนมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ยากที่จะบูรณะซ่อมแซมได้ ที่สำคัญก็คือ บริเวณพื้นที่มีความคับแคบมากและมักประสบปัญหาในการต่อสัญญาเช่าที่ จึงได้มีมติร่วมกันให้หาสถานที่ใหม่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจวบเหมาะกับเมื่อบริเวณพื้นที่ของบ้านเลขที่ ๖๒๙/๑ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างสี่แยกพิชัยกับสี่แยกราชวัตร และไม่ไกลจากโรงเรียนเดิมอันเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ผู้เช่าเดิม คือ ผู้ประกอบกิจการปั๊มน้ำมันบริษัทเชลล์จะไม่ดำเนินกิจการต่อทางมูลนิธิ และคณะกรรมการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้อุปถัมภ์โรงเรียน จึงได้ดำเนินการขอเช่าต่อจาก ผู้เช่ารายเดิมเป็นผลสำเร็จ เหตุที่เลือกสถานที่บริเวณนี้ ก็เพราะเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตตลาดราชวัตร อันเป็นชื่อของโรงเรียนและ ที่สำคัญเป็นสถานที่มีความ กว้างขวางพอสมควร ตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่ คือ ถนนนครไชยศรี สะดวกและง่ายต่อการสัญจรไปมาของผู้มาติดต่อหรือส่งบุตรหลานเข้าเรียน ดังนั้น ในที่สุดบรรดาผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ส่วนมากได้แก่ ชาวตลาดราชวัตร บางกระบือ สามเสน และศรีย่าน พร้อมด้วยศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนทั้งหลาย จึงได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น โดยก่อสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหรือเป็นตึก ๔ ชั้น จำนวนหนึ่งหลัง ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมมาอยู่สถานที่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการที่โรงเรียนราชวัตรวิทยาได้ย้ายมาสร้างอาคารหลังใหม่ ณ บริเวณนี้ได้มี การเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต จากเดิมที่ได้รับอนุญาต ในนามของคณะบุคคลมา เป็นในนามของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนราชวัตรวิทยา ส่งเสริมการศึกษา โดยทางมูลนิธิได้มอบหมายให้นายวิจารณ์ เอื้อติวงศ์ เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งทางราชการได้อนุญาตให้นายวิจารณ์ เอื้อติวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

จึงถือได้ว่าโรงเรียนราชวัตรวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีความเก่าแก่ยาวนานโรงเรียนหนึ่งในบริเวณชุมชนนี้ เพราะก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ ๕๖ แล้ว โดยตั้งอยู่บนเลขที่ ๖๒๙/๑ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (กองนโยบายพิเศษ) บนเนื้อที่ ๕๙๖.๕๐ ตารางวา มีอาคารถาวร ๑ หลัง สูง ๔ ชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีนักเรียนจำนวน ๓๓๒ คน จำนวนห้องเรียน ๑๓ ห้อง ห้องปฏิบัติการ ๑๒ ห้อง รวมจำนวนห้องทั้งหมด 30 ห้อง จำนวนครู ๒๔ นักการภารโรงและแม่บ้าน ๖ คน รวมบุคลากร ๓๐ คน

ปรัชญา

เรียนดี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีภาษาจีนดีเด่น

มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม

และปลูกฝังเอกลักษณ์ความเป็นไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit