•  โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

เลขที่ 94 ซอยสามเสน 11 ถนนสามเสน ตำบลวชิรพยาบาล อำเภอดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Email: sample@mail.com   Phone: 0-2253-0057-8    Fax: 0-2253-0057-8    Mobile: +49 5241 80-0 00

https://www.facebook.com/joaschool/timeline          website  :   www.joa.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่   26  มิถุนายน  2462 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

เนื้อที่ประมาณ 5  ไร่    1   งาน  95 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค  ตั้งอยู่เลขที่  94  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่ประมาณ  5 ไร่  1 งาน  95 ตารางวา   ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ   โดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ

 

เริ่มก่อตั้ง

บาทหลวงบรัวซาต์  เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์  เป็นผู้เริ่มให้มีการสอนหนังสือแก่ลูกวัด    ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2462  สร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น  2  หลัง  ในเนื้อที่บริเวณวัด   สอนหนังสือ   และจริยธรรมเฉพาะนักเรียนคาทอลิก ต่อมา พ.ศ. 2563  ได้แยกโรงเรียน ออกเป็น 2 แผนก   คือ แผนกชาย  ชื่อโรงเรียนยออันนาด๊าร์ก  แผนกหญิงชื่อโรงเรียนเทเรซาเยซูกุมาร พ.ศ. 2501  บาทหลวงตาปี  ได้แยกนักเรียนออกเป็นแผนกประถมศึกษารับนักเรียนสหศึกษา   พ.ศ.  2504  รวมแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าด้วยกัน  ส่วนมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิงใช้ชื่อโรงเรียนยออันนาด๊าร์ก  พ.ศ.  2514  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์ค  พ.ศ.  2524

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโยนออฟอาร์ค   พ.ศ. 2551  บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์          ได้ร่วมกิจการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค   และโรงเรียน    โยนออฟอาร์ค   แผนกอนุบาล   เป็นโรงเรียนโยนออฟอาร์ค   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และ   ในปี พ.ศ. 2556     ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  3   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)       ซึ่งได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในระดับการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับคุณภาพ  “ดี”  ในระดับการศึกษาประถม-มัธยม

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค   เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  (สช.)   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร     โดยมีบาทหลวง ดร.วิทยา  คู่วิรัตน์  เป็นผู้เทนผู้รับใบอนุญาต  และซิสเตอร์พรพิมล  วิธีธรรม  เป็นผู้จัดการ   และผู้อำนวยการโรงเรียน   เป็นสมาชิกถาวรของฝ่ายการศึกษาอัคร   สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)  ภายใต้โครงสร้างของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย    และเป็นสมาชิกของหน่วยงานการศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามโรงเรียนกำหนด เห็นคุณค่าในการดำเนินชีวิต ตามหลักพระวรสาร รู้จักใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักประหยัดอดออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข     (น.1,7,8)
 2. จัดการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ให้พร้อมทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะกระบวนการและ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานเป็นที่ยอมรับในทุกระดับชั้น ตลอดจนมีผลการประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น.2,4,5)
 3. พัฒนาหลักสูตร ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน  การดำเนินชีวิต และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต    (น.3,5,6)
 4. มีการบริหารงานเป็นระบบชัดเจน โดยหลักประชาธิปไตย มีอาคารสถานที่ เป็นสนามแห่ง การเรียนรู้ สื่อวัสดุ   อุปกรณ์  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบประชาสัมพันธ์   การให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการนิเทศติดตามงานเป็นระยะจากหน่วยงานภายในและภายนอก (น.2)
 5. พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูสร้างขวัญและกำลังให้เหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน
 6. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา และด้านอื่นๆ ตามความถนัด   เข้าร่วมแข่งขัน  ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก ตลอดจนมีจิตใจงดงามและมีจิตสาธารณะ(น.7)
 7. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและให้เป็นชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อมั่น ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ

วัตถุประสงค์

 1. จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 3. เพื่อจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้แก่ผู้เรียน  ได้เรียนรู้  มีความรู้  ทักษะใน  การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามกฎหมายแห่งชาติ
 4. เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาหรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน  เช่น อุปกรณ์   การศึกษา สถานที่  อาหาร สุขภาพอนามัย รถรับ-ส่งนักเรียน การดนตรี การกีฬา สระว่ายน้ำ  และศาสนสถาน เป็นต้น
 5. เพื่อการจัดการศึกษาอบรม แก่ เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่มีการศึกษาอบรมที่ดีและได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
 6. เพื่อให้บริการที่พักอาศัย แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
 7. เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
 8. ดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้    เช่น การกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ การจำนองจำนำ การให้ได้มา  หรือจำหน่ายออกไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

นโยบายโรงเรียน

1.ส่งเสริมและหล่อหลอมให้บุคลากร  และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระวรสารมีความสามัคคี รักและรับใช้ ภาคภูมิใจในองค์กร ดำเนินชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข

2.จัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้ หลักประชาธิปไตยสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการนิเทศติดตามงานเป็นระยะ เพื่อให้การบริหารงานเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน และตรง    ตามความต้องการของชุมชน อย่างมีคุณภาพ

4.สนับสนุน  และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   และมีผลงานเข้าสู่การแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ของสังคมหรือระดับประเทศ

5.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในสังคม

6.ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาอย่าง มีคุณภาพ

7.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ให้ผู้เรียนเป็นไปตามคุณลักษณะ อันพึ่งประสงค์ที่กำหนด

8.ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

9.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการอนุรักษ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน  และภายนอกชุมชน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit