•  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

92 ซอย มิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2412604-5  โทรสาร 02-2412606

ทิศเหนือ             จรดวัดนักบุญฟรังซีสซาเวียร์           ทิศใต้                จรดหมู่บ้านญวนสามเสน

ทิศตะวันออก        จรดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล           ทิศตะวันตก          จรดซอยมิตรคาม

มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 59 ตารางวา

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่สอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในตำบลบ้านญวน อำเภอสามเสน จังหวัดพระนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 525 ถนนราชวิถี สังฆราชเรอเนแปโรสได้ยกที่ดินและอาคารสองชั้น ให้เป็นโรงเรียนชั่วคราว ตามความประสงค์ของบาทหลวงบรัวซาต์ ( Broizat) เจ้าอาวาสวัดบ้านญวน สามเสน ที่จะให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจัดการศึกษาให้เด็กหญิง ในชุมชนเขตวัดสามเสน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีซิสเตอร์เดซิเร ดำรงตำแหน่งอธิการิณี และนักบวชอีก 4 คน เป็นผู้รับรองหนังสือ ในปีแรกที่เปิดสอนมีนักเรียน 59 คน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 5 ไร่ 59 ตารางวา

หลักสูตรที่เปิดสอนครั้งแรกเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้จัด โดยที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ วิชาบังคับคือ วิชา ภาษาไทย ดนตรี วาดเขียน และงานเย็บปักถักร้อย นอกจากการจัดการศึกษาดังกล่าว คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ยังให้การอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย และการทำงาน การสอนแบ่งออกเป็นชั้นมูล ชั้นเตรียม ชั้นประถมปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมปีที่สี่ ชั้นมัธยมปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมปีที่หก ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2473 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกรุ่นแรกต้องสอบข้อสอบของกระทรวงธรรมการ ปี พ.ศ. 2470 โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นแนวเดียวกับโครงสร้างหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับการรับรองวิทยฐานะในปี พ.ศ.2489  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทย ทรงเป็น “ศิษย์เกียรติยศ” ที่ทำให้ชาวเซนต์ฟรังฯ มีความภาคภูมิใจยิ่ง พระองค์เคยทรงศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483-2489 หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ก็ได้ทรงกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวาระต่าง ๆ  ถึง 4 ครั้ง คือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2493  เสด็จเยี่ยม “ครั้งแรก” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ทรงเปิดตึก “มิตราคม” วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ทรงเปิดงานฉลองครบ 50 ปีโรงเรียน และวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ทรงเปิดอาคาร “อุดมวิทย์”

 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตรึงตราแน่นในความทรงจำของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์อย่างมิรู้ลืมเลือน

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบมูลนิธิ ส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์ดอมินิก กิจเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์สแตลลา นิลเขต เป็นผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ มีบุคลากรครู 124 คน นักการภารโรง 30 คน นักเรียนทั้งหมด 2,811 คน

ตราประจำโรงเรียน

Logo_Thai_SF

แบบภาษาไทย

 

logo eng

แบบภาษาอังกฤษ

 

สีประจำโรงเรียน

“ สีเขียว – เหลือง”

 

สีเขียว เป็นสีเขียวชอุ่มของพืชพันธุ์ที่ได้รับการทะนุบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ

สีเหลือง เป็นสีของศาสนาแทนความเจิดจ้าแห่งคุณธรรม และความสุขุม ความสงบแห่งจิตใจ เปรียบเสมือนกับนักเรียนที่ได้รับการศึกษาเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสงบสุขพร้อมจะออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit