•  โรงเรียนพันธะวัฒนา

ที่อยู่ : 249 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10300

โทร. 02-243-2780, 02-243-2782

 

เดิมชื่อโรงเรียนพันธะศึกษา   จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2479   ที่ซอยมิตรคาม   ถนนสามเสน   กรุงเทพมหานคร   โดยนายสุรีย์ – นางวัลลา   เสนะวาทิน   และนางสาวรัตนา  พันธุมจินดา  เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการ / ครูใหญ่   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปี่ที่ 4   ต่อมาเกิดความยุ่งยากแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพราะต้องหาที่เรียนต่อ   โรงเรียนจึงดำริจะขยายชั้นเรียนต่อไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   จึงแยกตัวออกจากโรงเรียนพันธะศึกษา   มาตั้งที่ถนนจรัลสนิทวงศ์   ตำบลบางพลัด   อำเภอบางกอกน้อย    จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น)   เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพันธะวัฒนา     โดยมีนางสาวรัตนา    พันธุมจินดา   เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการ / ครูใหญ่    เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 7   ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชาย – หญิง  อายุ 9 – 17 ปี   รับนักเรียนได้ 405 คน   ลักษณะอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 2 หลัง

เนื่องจากสถานที่เดิมมีบริเวณจำกัด    ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ฝั่งพระนครทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทาง   ในปี พ.ศ. 2509  โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่ ถนนสุโขทย  แขวงดุสิต   เขตดุสิต   โดยมีอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 1 หลัง   และเรือนไม้ ชั้นเดียว 3 หลัง   เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ. 2514   โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น   จำนวน 25 ห้องเรียน  รับนักเรียนได้ประมาณ 1,125 คน

ปัจจุบันโรงเรียนพันธะวัฒนาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6   โดยมีนางพลินี   เตชะมวลไววิทย์    เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  และมี นางนุจรี จิระยิ่งเจริญ เป็นผู้อำนวยการ   โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ครึ่ง    กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ

อาคาร 3 ชั้น                       1 หลัง

อาคาร 4 ชั้น                       1 หลัง

อาคาร 1 ชั้น (โรงอาหาร)      1 หลัง

อาคาร 2 ชั้น (ตึกอำนวยการ)  1 หลัง            มีห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนทั้งหมด 39 ห้อง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพันธะวัฒนามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   มีคุณธรรมและจริยธรรม   มีความเป็นผู้นำ    อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม    บุคลากรมีประสิทธิภาพ   โรงเรียนร่มรื่นมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้   และปลอดภัย

พันธกิจ

พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   และมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย

พัฒนาการให้มีความรู้  ความสามารถเต็มศักยภาพ

ส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านกีฬา,ความเป็นผู้นำ,คุณธรรม,  จริยธรรม,  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

จัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  ปลอดภัย   และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

โรงเรียนพันธะวัฒนาได้วิเคราะห์สภาพโรงเรียน   เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   และกำหนดเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้

-โรงเรียนได้กำหนดฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นฝ่ายบริการ    ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและภายใน

-บุคลากรมีคุณภาพ   มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   รักและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่

-โรงเรียนจัดทำแผนประกันคุณภาพ

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

-นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย

-สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอ

-นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

-นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา   ดนตรี   นาฏศิลป์  และศิลปะ

-โรงเรียนมีอาคารสถานที่ร่มรื่น    สะอาด   สะดวกสบาย   และปลอดภัย   มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

เอกลักษณ์

เรียนดี  มีสุข

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

หลักสูตร 

ระดับอนุบาล

pantawattana2 pantawattana3 pantawattana1

โรงเรียนพันธะวัฒนายึดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก โดยเน้นพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียนได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ โดยผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กปฐมวัย โดยคุณครูได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ได้แก่

Active Learner

ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กได้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเอง เป็นการช่วยเหลือดูแลตัวเองง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การหยิบเตรียมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของตนเอง จัดระเบียบสิ่งของในห้องเรียนให้เรียบร้อย และการรับผิดชอบในหน้าที่อื่น ๆ ที่เด็กเล็กพึงทำได้ โดยคุณครูจะดูแลอย่างใกล้ชิดและฝึกเด็ก ๆ ตามความเหมาะสมของวัย ผู้ปกครองหลายท่านเกิดความประทับใจเมื่อเห็นพัฒนาการของลูกหลังจากได้รับการฝึกฝนที่โรงเรียน ว่าสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เองที่บ้านโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องช่วยเหลือ

Montessori  

ทางโรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ กิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนักเรียนจะเลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ นั้นตามความสนใจของแต่ละคน และเน้นเรื่องการฝึกให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม นักเรียนจะสามารถเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างอิสระและเพลิดเพลิน เกิดปัญญาจากการสังเกต และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น

Neo Humanist

เป็นการฝึกนักเรียนให้มองโลกในด้านบวก สร้างบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย มีความสุข รวมถึงการให้ความรักความอบอุ่นจากคุณครูที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง การทานอาหารที่สะอาด ได้คุณค่าตามโภชนาการ การออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ และทำให้จิตใจสงบด้วยท่าโยคะง่าย ๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คลื่นสมองต่ำ ซึ่งเป็นสภาวะที่เด็กสามารถเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีที่สุด

การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

โรงเรียนพันธะวัฒนาเน้นการดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด จึงจำกัดจำนวนนักเรียนไม่ให้เกินห้องละ 30 คน และแต่ละห้องก็มีคุณครูดูแลถึง 2 ท่าน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนคุณครูจะแบ่งเด็ก ๆ เป็น 2-3 กลุ่ม ตามความพร้อมของเด็ก ๆ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้น ๆ

โรงเรียนมองเห็นเด็ก ๆ เป็นปัจเจกบุคคล นั่นคือ เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านบุคลิก ความสนใจ และความพร้อมในการเรียนรู้ หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ คือ ที่นี่มีวิธีการที่แตกต่างจาก “ระบบโรงงาน” ที่ทุกคนถูกใส่ลงในพิมพ์เดียวกันและถูกผลิตให้เหมือน ๆ กัน การเรียนการสอนของที่นี่จะคำนึงถึงขีดความสามารถและจะใช้วิธีการสอนที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล

 

pantawattana4 pantawattana5 pantawattana6

 

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยในการพัฒนาเด็ก ได้แก่

  • การเรียนภาษากับครูต่างชาติ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถสื่อสารประโยคง่าย ๆ ได้
  • การเรียนดนตรีสากล ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ของเด็ก
  • การเรียน computer ซึ่งได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ
  • การเรียน Mad Science ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ของสมเด็จพระเทพฯ

 

การที่เด็กจะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต้องเป็นความร่วมมือของทั้งทางบ้านและทางโรงเรียน ทุก ๆ สัปดาห์คุณครูจะส่งรายงานของเด็กไปให้ผู้ปกครองได้รับทราบ หากผู้ปกครองพบปัญหาใด ๆ ของเด็ก ทางโรงเรียนจะขอความกรุณาแจ้งให้คุณครูทราบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ร่วมมือกันแก้ไขต่อไป เนื่องจากเด็กบางคนมีความประพฤติเวลาอยู่ที่บ้านและโรงเรียนที่แตกต่างกัน

ท้ายสุดเมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนจะอ่านเขียนได้ จะมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีพัฒนาการที่เหมาะสมและมีความสุขในการแสวงหาความรู้ต่อๆไป

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit