panta_school ac4 ac5 ac1 Map
 •  โรงเรียนอนุบาลปานตา

122 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2277-6369, 0-2691-9028, 0-2691-9029

E-mail: pantakindergarten@hotmail.com

Website: www.pantakindergarten.com

 

โรงเรียนอนุบาลปานตาได้ก่อกำเนิดขึ้นเนื่องจากความรักและความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ในสังคมที่มีต่อเด็ก จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนในท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนบ้าน มีสนาม ต้นไม้ มีความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรต่อเด็ก ใช้วิธีการอบรมแบบไทย ๆ ที่ได้ผลดีที่สุดกับเด็กไทย ซึ่งเป็นแนวดำเนินการสอนของโรงเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอนุบาลปานตาได้เริ่มเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 โดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม และมีความสุขอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นอบรมเด็กในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • มุ่งให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการศึกษาในชั้นสูงต่อไป
 • ฝึกให้เด็กมีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
 • ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักการรวมกันเป็นหมู่คณะ
 • ฝึกให้เด็กรู้จักความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม เคารพ และเชื่อฟังบิดามารดา รู้จักอดกลั้น มีมารยาท
 • ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต รู้จักมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลปานตา มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กในวัย 3-5 ปี ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีระเบียบวินัย และช่วยเหลือตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยผ่านประสบการณ์ตรง และกิจกรรมที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา

มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมในพัฒนาการทุกด้าน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมตามวัยและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลปานตา

 • ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
 • กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
 • มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
 • ชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
 • ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 • รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
 • อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 • มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 • มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 • มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
 • มีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ได้เหมาะสมตามวัย
 • มีการไหว้ที่อ่อนน้อม สวยงาม
 • มีลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

นโยบายโรงเรียน

“เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น”

เรียนดี   ให้เด็กได้รับการสอนที่ถูกหลักวิชา สร้างเสริมเชาวน์ปัญญา มีทัศนคดีที่ดีต่อการเรียน มุ่งให้มีความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการศึกษาในชั้นต่อไป

มีคุณธรรม         ยึดหลักพุทธศาสนาไม่ปฏิบัติตนให้เสื่อมเสีย หรือโน้มเอียงไปในทางที่เสื่อมเสีย มีความอ่อนน้อม มีมารยาท โดยเน้นคุณธรรม 8 ประการ คือ

 1. มีวินัย 2. ประหยัด 3. ขยัน    4. มีสติ
 2. อดทน 6. กตัญญู   7. เมตตา   8. ซื่อสัตย์

กิจกรรมเด่น       ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และแสดงออกในด้านต่าง ๆ

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลปานตาได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น Project Approach การจัดการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน (Child Center) การจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการสอนและทดลองฯลฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางสมองตามทฤษฎี “พหุปัญญา” การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) และยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ มาผสมผสานให้เหมาะสมกับวัยและเกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่มั่นคงต่อเด็ก ใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการผ่านการเล่นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเด็กโดยองค์รวม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องของความต้องการ ความสนใจ ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะที่เป็นไปตามลำดับขั้นในการพัฒนาตามวัย

 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ

 1. กิจกรรมกลางแจ้ง
 2. กิจกรรมเกมการศึกษา
 3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 4. กิจกรรมเสรี
 5. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
 6. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ

โรงเรียนอนุบาลปานตา ได้เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนต่างๆ เช่น

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตต่างๆ โรงเรียนราชินี โรงเรียนพญาไท ฯลฯ

 

ผลงานดีเด่น และความภาคภูมิใจ

ปี 2532 : โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2532 ประเภท โรงเรียนอนุบาล จากหนังสือพิมพ์พื้นฐาน

ปี 2543 : อาจารย์ปานตา คุนผลิน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2543” สาขาบริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ปี 2544 :

-โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่สนับสนุน และประสานงานการนำธรรมะสู่ใจ เยาวชนไทยนับล้าน

จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 19

-อาจารย์ปานตา คุนผลิน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับครูและอาจารย์ จากการเข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

ครั้งที่ 19

 

ปี 2545 :

-โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงในการเข้าร่วม

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน จากโครงการส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน บริษัท แปลนฟอร์คิดส์ จำกัด

-โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมจริยธรรม และการทำความดีของเยาวชน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ปี 2546 : โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ให้เด็กเล็ก และประชาชนเห็นความสำคัญของสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)

ปี 2548 :

-โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร “น้ำประปาดื่มได้” จากการประปานครหลวง

-โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

-โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ ดีเด่น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

-อาจารย์ปานตา คุนผลิน ได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบบริหารงานที่มีจริยธรรม

และคุณธรรมดีเด่น จากจตุรเสนาสมาคม ร่วมกับ ชมรมศิลปินอาวุโส และชมรมภูมิพลังแผ่นดิน

ปี 2550 : โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม และเป็นองค์กรร่วมโครงการธนาคารความดีสู่สถาบันเยาวชนแห่งชาติเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทยจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ปี 2551 : โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit