อนุบาลลีนา อนุบาลลีนา3 อนุบาลลีนา2 อนุบาลลีนา4
  •  อนุบาลลีนา

ที่อยู่: 582/345 ซอยอยู่เจริญ 17 ถนน อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.10400

ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ฉันนั้นคือลูก

ฟูมฟักรักพันผูก จะสอนลูกเป็นคนดี”

คำว่า ” ลูก ” เชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อ – แม่ ย่อมจะเข้าใจดีว่ามีความหมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น ” ลูก ” ของ เศรษฐีหรือผู้ยากจนขัดสนเพียงไร ค่าความรักของพ่อ – แม่ ที่มีต่อ ” ลูก ” ของตนนั้นย่อมไม่แตกต่างกันและสิ่งหนึ่งที่ พ่อ – แม่ ปรารถนาที่สุดคือ อยากเห็นลูกลูกมีความสุข ปลอดภัยและมีความสำเร็จ ดังนั้นจึงเสาะแสวงหา และให้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้นให้แก่ “ลูก”

 

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

อาจารย์ลีนา  ธรรมาจักร์กุล

ประกาศนียบัตรวิชาครูอนุบาล  แผนกมอนเตสซอรี่ ประเทศอังกฤษ

* MONTESSORI METHOD OF EDUCATION LONDON, ENGLAND.

* PRINCIPALS’ACADEMY NORTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY

* THE SEAMEO (RELC) REGIONAL LANGUAGE CENTER SINGAPORE

โดยมีประสบการณ์สอนอนุบาลที่

* Speedwell Montessori School ในกรุงลอนดอนเป็นเวลา 4 ปี

* St. Anthony School ในกรุงลอนดอน เป็นเวลา 2 ปี

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ

ร.ศ. ดร. วีณา  เชิดบุญชาติ

แพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ

พ.ต.อ. แพทย์หญิง พจนีย์  สุนทรเกษ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ

ปรัชญาและการเรียนการสอน

” ส่งเสริมสุขภาพเด็กให้ยอดเยี่ยม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา”

หลักสูตร และ กิจกรรม

โรงเรียนได้ตั้งความมุ่งหมายที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้พร้อมด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน เคารพยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  3. มุ่งหวังให้การศึกษาแก่เด็ก อบรมให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และมีการพัฒนาทางอารมณ์จิตใจ สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพและพลานามัยดี
  4. ให้เป็นผู้มีคุณธรรมอันดีงาม มีความประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ รู้จักเสียสละรักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อม
  5. มีระบบการบริหาร และการจัดการการเรียนการสอน อย่างมีระบบ โดยมีแผนงานและวิธีดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของธรรมนูญโรงเรียน
  6. ปรับปรุงและดำเนินการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแนวทางจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์
  7. ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( Child Center ) เน้นศักยภาพนักเรียน
  8. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
  9. พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit