•  โรงเรียนกันตะบุตร

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการจัดการการเรียนรู้สู่คุณภาพของคนไทยที่เก่ง ดี มีความสุข มีมาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารและครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาที่ดี มีความรู้อันเป็นสากล ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพและจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ความรู้คู่คุณธรรม”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน”มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี”

ปรัชญาประจำโรงเรียน”มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี

ปรัชญาและการเรียนการสอน

“มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี”

มีวินัย เชื่อฟังพ่อแม่ คุณครูและผู้ใหญ่ ทำตามกติกา ระเบียบ ข้อตกลงของทางโรงเรียน สามารถควบคุมกายวาจา ใจ ให้อยู่ในระเบียบที่ดีงาม

ตั้งใจเรียน มีความวิริยะอุสาหะต่อการเรียน โดยมีครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะประสิทธิ์ประสาท ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ได้รับความรู้และพัฒนาการของนักเรียนตามวัย รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพียรทำดี เน้นสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

เป้าหมายของโรงเรียน

 1. ปรัชญาของโรงเรียนเด่นชัด สามารถนำสู่การปฏิบัติได้
 2. มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และเสริมความรู้ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์
 3. บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและมีทักษะที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งมีการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีเพียงพอเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
 5. การบริหารจัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 6. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมุ่งส่งเสริมวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งให้นักเรียนห่างไกลจาก สารเสพติด และมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 7. โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน และองค์กร

พันธกิจ

เป็นภาระหน้าที่สำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการ เพื่อให้วิสัยทัศน์สำเร็จโดยภารกิจของโรงเรียนมีดังนี้

 1. คุณภาพเด็ก เก่ง ดี มีสุข
 2. ผู้เรียนที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์
 3. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
 4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 5. มีระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit