• โรงเรียนจิตรลดา

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 1

เนื่องด้วยขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ เจริญพระชนมายุพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์คนแรกที่ถวายฯการสอนเพียงคนเดียว คือ ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์) และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสหายร่วมศึกษาอีก 7 คน นับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนจิตรลดา

กันยายน พ.ศ. 2499

เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุพอที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มชั้นอนุบาลขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และเพิ่มนักเรียนขึ้นอีก 4 คน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ต่อมาได้ โปรดเกล้าฯใ ห้รับพระอาจารย์เพิ่มอีกคนหนึ่งคือ น.ส.อังกาบ ประนิช(ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอนุบาล 2 ระดับ ระดับละ 8 คน

28 ตุลาคม พ.ศ. 2500

ต่อมาเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ใ ห้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามโรงเรียนว่า”โรงเรียนจิตรลดา”

พระบรมราโชบาย

พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อให้คณะครูโรงเรียนจิตรลดา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามพระราชประสงค์ พอสรุปกระแสพระราชดำรัสได้ดังต่อไปนี้ มีพระราชประสงค์ให้ พระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่นซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน เพื่อจะได้เข้าพระทัยในสิ่งแวดล้อมและปัญหาของคนอื่น ตลอดจนทรงรู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้อง และทรงเมตตากรุณากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทรงให้มีระเบียบวินัย และทรงประหยัดอดออมทั้งด้านอุปกรณ์และการแต่งพระองค์

ครู ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทั้งในด้านการสอนและการปฏิบัติตน ครูต้องมีสำนึกในความเป็นครู ต้องมีความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ต้องเสียสละ ทำงานหนัก ซื่อสัตย์ มีเหตุผล มีความเมตตาและเข้าใจปัญหาของนักเรียน ขอให้ครูส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของ นักเรียน เพื่อเป็นรากฐานของการเรียนที่ดีในอนาคตอีกทั้งฝึกฝนอบรมให้นักเรียนได้รับความรู้ตามสมควรแก่อัตภาพ มีระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ถูกต้องในกรอบของวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักรักษาสมบัติส่วนตัวและส่วนรวม ทำตัวให้ตรงต่อเวลา มีสมาธิในการทำงาน รู้จักทำตนให้เข้ากับส่วนรวม และครูต้องไม่ถวายสิทธิพิเศษแด่พระราชโอรสและพระราชธิดา

เอกลักษณ์ของนักเรียน มิได้ทรงเน้นแต่วิชาการอย่างเดียว คุณธรรม และความประพฤติที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญในการอบรมนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ให้โรงเรียน รับนักเรียน ทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ ทรงเปิดโอกาสให้รับนักเรียนคละกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านวงศ์ตระกูล พื้นฐานความรู้หรือสติปัญญา ทรงแนะนำให้ทางโรงเรียนมีการติดต่อกับ ผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้ทราบความเป็นไปและปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนในปกครองของตน ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และหวังดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับนักเรียน ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และครูกับครู ถือเป็นหลักสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเป็นพื้นฐานในการทำงาน

เป้าหมาย

  1. บุคลากรมีความเคารพยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. โรงเรียนมีระบบบริหาร จัดการองค์กร พัฒนาหลักสูตรและจัดระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา จัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและศักยภาพ
  4. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก
  6. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบวิชาชีพอิสระตามศักยภาพของตน
  7. บุคลากรมีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
  8. บุคลากรเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีอันดีงามของไทยและสากล อีกทั้งดำรงชีวิตตามหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง
  9. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  10. บุคลากรมีจิตอาสา นำความรู้ ความสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมได้
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit