โรงเรียนช่างอากาศบำรุง2 โรงเรียนช่างอากาศบำรุง1 โรงเรียนช่างอากาศบำรุง โรงเรียนช่างอากาศบำรุง3
  •  โรงเรียนช่างอากาศอำรุง

เลขที่ 1 ถนนเตชะวนิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนช่างอากาศอำรุง แผนกประถมเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ในสมัยที่กรมช่างอากาศยังเป็นกรมโรงงานทหารอากาศ และสโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ ยังเรียกว่าแหล่งสมาคมทหารอากาศ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวิศวกรวิทยา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 โรงเรียนได้ทำการปิดการสอนชั่วคราวเนื่องจากเกิดภาวะสงคราม

ปี พ.ศ. 2491 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เป็นโรงเรียนที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และจัดว่า เป็นโรงเรียนแรกในกรุงเทพฯ ที่เปิดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาแล้วกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะ

ปี พ.ศ. 2493 โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวิศวกรวิทยาเป็น โรงเรียนช่างอากาศอำรุงแผนกประถม

คำขวัญ

ปัญญา โลกสุมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญา

คุณธธรรมเด่น ความรู้ดี มีความสุข ภายใต้เอกลักษณ์ ลูก ชอ.

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีคุณภาพ มุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณลักษณะสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  3. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ปรับเปลี่ยนเจตคติในการทำงาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึุกษาชาติ และมีคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 ห้องเรียน แบ่งเป็น

ระดับปฐมวัย ( อนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 3 ) จำนวน 10 ห้องเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) จำนวน 20 ห้องเรียน

มีนักเรียนชายและหญิงประมาณ 1,000 คน ฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 46 คน เจ้าหน้าที่ 26 คน

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit