IMG_0535 CIMG2892 IMG_1067

อยากให้ช่วยแนะนำโรงเรียนอนุบาลนี้หน่อยคะ

ตอนเริ่มสร้างมีนักเรียนประมาณ 30 คน ครู 5 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในซอยนางลิ้นจี้ 6 มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย อาคารโรงเรียนมีสถาปัตยกรรมแบบบ้านพักอาศัย ทำให้เด็กๆรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลักที่สอง

โรงเรียนอนุบาลนี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ

ก่อตั้งเมื่อปี 2529 ปัจจุบันขึ้นปีที่ 30 สร้างขึ้นจากความรักของแม่เอ๋ที่มุ่งมั่นสร้างโรงเรียนอนุบาลที่ทำให้ลูกเอ๋เป็นคนดีมีศีล ใฝ่เรียนรู้ ด้วยทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ทำไมถึงเลือกที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลคะ

สร้างขึ้นเป็นที่ดินมรดกที่ได้รับจากคุณตาคุณยายซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้

หลักสูตรการเรียนการสอนที่นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่พัฒนาเด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง กาย จิต ปัญญา ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดองค์ความรู้ด้านสมองและทฤษฎีพหุปัญญา ถือว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธร่วมสมัย ที่มุ่งสู่สากล จึงเป็นโรงเรียนการศึกษาทางเลือก ที่จัดการศึกษาด้วยแนวคิด
“Buddhist Brain-based Learning (B-BL) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเอง ได้รับรางวัล One School One Innovation (OSOI) มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งจากสช.และจากคุรุสภา จนเป็นที่รู้กันว่าอนุบาลจันทร์เจ้าเป็นโรงเรียนนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืน

CIMG2789 CIMG2765 IMG_0646 IMG_0564

คิดว่าการเรียนภาษาต่างประเทศในอนุบาลเป็นสิ่งสำคัญไหมคะ

การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับอนุบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจากความรู้ทางด้านสมองในเรื่อง “หน้าตาแห่งโอกาส” เราพบว่า ช่วงเวลาทองที่สมองจะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาได้สูงมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 2 – 6 ปี พ่อแม่จึงต้องสร้างประสบการณ์ด้านภาษาต่างๆให้กับลูกในช่วงวัยอนุบาลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ในมุมมองของอาจารย์ ครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา กับ ครูคนไทยที่สอนภาษาต่างประเทศ มีความแตกต่างกันหรือไหม อย่างไร

ครูเจ้าของภาษาย่อมมีข้อดีด้านสำเนียง เมื่อเติมเต็มด้วยความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนเด็กวัยอนุบาล  รักเด็ก สามารถสื่อสารให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน จนเกิดเป็นประสบการณ์ความเข้าใจทั้งในด้านทักษะ การฟังการพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษา ก็จะเป็น idol ของครูสอนภาษาระดับชั้นอนุบาล ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนนั้นเป็นครูต่างชาติหรือครูคนไทย

ไม่ทราบว่าที่นี้ ใช้กระบวนการสอนอะไร ในการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กๆคะ

การเรียนการสอนของอนุบาลจันทร์เจ้ายึดแนวคิดของสมองกับการเรียนรู้ภาษา
การจัดการเรียนการสอน ใช้แนวคิด Balanced Literacy Approach (BLA) ซึ่งต้องจัดให้สมดุลกันระหว่าง

  1. Whole Language Approach การเรียนภาษาธรรมชาติ ผ่านนิทาน คำกลอน บทเพลง บัตรภาพกับคำ แม้แต่ป้ายโฆษณาที่เด็กพบเห็นทั่วไป เป็นการสร้างประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เป็นการสร้าง Working memory
  2. Phonic – based Insyruction การสะกดคำง่ายๆ ตามหลักไวทยกรณ์ เป็นการวางพื้นฐานให้เด็กอ่านหนังสือแตกฉาน

ภาษาไทย โรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่อง กุมารน้อย สำหรับเด็กอายุ 2 – 6 ปี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2529 และได้พัฒนามาอย่างต่เนื่องจนถึงปัจจุบัน มีสื่อการสอน กุมารน้อย ทั้งหมดรวม 4 ภาค

ภาษาอังกฤษ Listening and Speaking และ Phonics
โรงเรียนจัดให้มีครูต่างชิตเจ้าของภาษาจากสถาบัน Fun Language มาสอนเด็กทุกชั้นในเรื่อง Conversation และเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลัก  Phonic ทำให้เด็กคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ กล้าสนทนา กล้าเล่นกับฝรั่ง จึงเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กรักภาษาอังกฤษ  สนุกกับการเรียนรู้ภาษาตามโปรแกรมการสอนของ Fun Language  หรือด้วย Songs จาก youtube

ภาษจีน โรงเรียนจัดให้มีครูชาวจีนเจ้าของภาษา มาสอนเด็กทุกชั้นเรียนในเรื่องของคำศัพท์ บทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวัน การร้องเพลง การแสดงประกอบเพลง เน้นเรื่องการออกเสียงภาษาจีน อย่างถูกต้องชัดเจน ทำให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีน กล้าสนทนา กล้าเล่นกับครูจีน จึงเป็นการปูพื้นฐานให้เด็ก สนุกสนานกับการเรียนภาษาจีน

คำขวัญวันครูประจำโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
“ ครูดี ต้องมีศรัทธา จึงมีเมตตา มีความรับผิดชอบ รอบรู้เท่าทัน ขยันศึกษา พัฒนาตน คน และงาน เพื่อให้เป็นครูคุณภาพต้องมี 3 สุ คือ สุวิชาโน สุสาสโน สุปฏิปันโน “

 

button2

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit