•  โรงเรียนแม่พระฟาติมา

ตั้งอยู่เลขที่ 5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 0-2245-0580, 0-2247-9180, 0-2248-2232

จัดตั้งขึ้นและการสนับสนุนของ “คุณพ่อยวง บัปติสตา อาแมสตอย (MEP)” อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาผู้ก่อตั้งโรงเรียน และ ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2505โดยท่านมอบให้คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของตั้งชื่อโรงเรียนว่า “แม่พระฟาติมา” ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งไว้เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2500 โดยมี นายสิริ ชุณหสุวรรณ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใช้หลักสูตรเทียบวิชาเลือก คือ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดแม่พระฟาติมา และ อาคารของวัดใช้เป็นห้องเรียน โดยอนุมัติของท่านเจ้าอาวาส คือ “บาทหลวงยวง บัปติสตา อาแมยตอย”ในระยะแรกที่ก่อตั้งมีเพียงอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 9 ห้องเรียน รับนักเรียนได้จำนวน 340 คน ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน “ม.พ.ฟ.”

อัตลักษณ์โรงเรียนแม่พระฟาติมา

ตามตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งของสถานศึกษารวมทั้งความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนแม่พระฟาติมา ได้กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ “จิตอาสา เมตตา รักและรับใช้”

จิตอาสา (Volunteer Spirit)ภารกิจ..จิตอาสาเพิ่มค่าความเป็นมนุษย์ สละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์

– กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

– กิจกรรมอาสารักษ์ป่าและสิงแวดล้อม

– กิจกรรมอาสาสมัครปรับภูมิทัศน์และพํฒนาชุมชน

– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมตตา (Mercy) – ความไม่โกรธ ปราถนาดี รักเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างมิตร

รักและรับใช้ (Service)

– ความรักเชิงปฏิบัติ จิตกุศล แบ่งปันความรักของเรากับเพื่อนบ้าน

– ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปราถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

– การปฏิบัติต่อกันอย่างเมตตา มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

– อาสาเข้าช่วยเหลือการงานทุกอย่างโดยไม่เลือกหน้าที่หรือบุคคล

โดยทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2554 โดยโครงการต่าง ๆ มีดังนี้– โครงการจิตอาสา เมตตา รักและรับใช้

– โครงการศาสนสัมพันธ์

– โครงการพุทธธรรมนำชีวิต

– โครงการชีวิตคริสตชน

– โครงการฟาติมามหากุศล

– โครงการฟาติมาสัมพันธ์ สายสัมพันธ์สร้างเสริม

– โครงการเด็กดีศรีฟาติมา

– โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

– โครงการฟาติมาสู่คุณภาพ 3 ดี

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit