โรงเรียนพร้อมพรรณ โรงเรียนพร้อมพรรณ2 โรงเรียนพร้อมพรรณ6 โรงเรียนพร้อมพรรณ5

.

  •  โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

ที่อยู่: 1390 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 245 1966
www.prompan.ac.th

 

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา  2500   ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  คือ              นายสอาด  ศิริพัฒน์   ในวันแรกที่เปิดเรียน  มีนักเรียนเพียง  6  คนในปีการศึกษา  2510  ได้แยกเป็น  2   โรงเรียน  โดยได้สร้างอาคารใหม่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเดิม  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “ พร้อมพรรณวิทยา ”  เปิดสอนนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  3    ส่วนโรงเรียนเดิมเปลี่ยนชื่อเป็น  “สตรีพร้อมพรรณวิทยา” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นหญิงล้วนในปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้ทำการรวมกิจการโรงเรียน  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “สตรีพร้อมพรรณวิทยา”  ในปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา

ปรัชญา  ความรู้  คู่  คุณธรรม

ความรู้    เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลมีคุณค่า  ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องเอื้ออำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิต

คุณธรรม  เป็นเครื่องกำกับให้บุคคลประพฤติแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์  ต่อตนเอง และส่วนรวม  ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยปกติสุข

ความรู้  คู่  คุณธรรม   ต้องดำเนินคู่กันไป   ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้บุคคลเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น  และอาจทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายได้

 

วิสัยทัศน์  โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา   จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำ

มุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสากล   รู้จักผิดชอบชั่วดี   รักชาติบ้านเมือง  ส่งเสริมให้มีความเจริญทั้งกาย  และจิตใจเต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ

เป้าหมาย

  • สร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ     มีสุขภาพพลานามัยดี    มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา  ใจ  มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตเมตตา กรุณา   เอื้อเฟื้อ   เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  สามารถปรับตัวได้ดี   เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ รักความก้าวหน้า  หนักเอาเบาสู้  ไม่รังเกียจงาน
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ยึดมั่นในค่านิยมพื้นฐาน  5  ประการได้แก่ ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  มีวินัย  มีคุณธรรม  เคารพรัก  และเทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เพียรสร้างความดี ละเว้นความชั่ว
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit