โรงเรียนนิธิปริญญา โรงเรียนนิธิปริญญา3 โรงเรียนนิธิปริญญา2 โรงเรียนนิธิปริญญา1
  •  โรงเรียนนิธิปริญญา 

ได้รับรองการประเมินคุณภาพจาก สมศ.ในระดับดีมาก

ได้รับเหรียญทองแดง จากการสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551

โรงเรียนนิธิปริญญา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 700 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 – 2245 – 3133 Email Address : Nidhiprinya@yahoo.com

 

โรงเรียนนิธิปริญญา ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งและดำเนินการเรียนการสอน ตามใบอนุญาตเลขที่ 35 / 2504 ปี พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 27 เมษายน 2504 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยขยายการรับนักเรียนปีละระดับจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยมี พ.ต.อ. จรูญ ปัทมาคม เป็นเจ้าของ และนางศิระ ปัทมาคม ภรรยาเป็นผู้จัดการ

ต่อมาปี พ.ศ. 2504 ได้ขอยุบชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลและขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี พ.ศ. 2520 ได้ขอเปิดชั้นอนุบาลและขอยุบชั้นมัธยมศึกษา คงเหลือระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

ปีการศึกษา 2534 พ.ต.อ. (พิเศษ) พ.ต.อ. จรูญ ปัทมาคม ถึงแก่กรรม นางศิระ ปัทมาคม จึงเป็นผู้รับใบอนุญาตแทน ตามคำสั่งศาลหนังสืออนุญาตให้โอนโรงเรียนที่ กส 12/2539 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2539 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ ได้รับอนุญาตให้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตตลอดไป

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ กส 32 / 2547 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547

แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 นางสาวภัทรชริญา ปัทมาคม ได้รับอนุญาตให้ทำการแทนใบอนุญาต ตามหนังสือ ศธ 0211.6 / 3315 และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนตามหนังสือ นป.001/ 2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552

ปรัชญาและการเรียนการสอน

“มุ่งการเรียน  เพียรศึกษา  หาความรู้  คู่คุณธรรม”

หลักสูตร และ กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้มี

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์  1 คนต่อ 1 เครื่อง

ห้องสมุด

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องศิลปะ

ห้องนาฏศิลป์

เรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับครูชาวต่างประเทศ

ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา โดยเฉพาะ ฟุตซอล และ แชร์บอล

มีประกันอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษา

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดนิทานภาพสิ่งแวดล้อม (บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด)

แข่งขันคอมพิวเตอร์ วาดภาพโปรแกรม Power Point

แข่งขันกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานวิชาการ โรงเรียนอำนวยพิทยา

ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง (งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)

ฟุตบอลรุ่น 10 ปี และ 12 ปี (โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา)

ฟุตซอลรุ่น 8 ปี (โรงเรียนวัดราชาธิวาท)

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit