1592178192_01 1399323322_06 โรงเรียนกอบวิทยา1 964433596_11
  •  โรงเรียนกอบวิทยา

สืบทอดมาจากโรงเรียนอนุบาลกอบวิทยา ซึ่งก่อตั้งโดยอาจารย์บุญส่ง วิสุทธิศักดิ์ เมื่อ พ.ศ. 2507 ณ. ซอยสมบูรณ์พัฒนา  2 อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่  209 ตารางวา

พุทธศักราช 2530 โดยย้ายโรงเรียนมาเปิดทำการสอน ณ. เลขที่ 50 ซอยปราณี ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา โดยมีนางกอบกุล   ไชยพันธุ์เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่

ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พุทธศักราช  2532 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

พุทธศักราช  2535 นางกอบกุล  ไชยพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ คงดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต และแต่งตั้ง นางพึงจิตร   ศรีแพรศรี เป็นครูใหญ่แทนจนถึงปัจจุบัน

พุทธศักราช 2542 นางกอบกุล  ไชยพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการ คงดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และแต่งตั้งนางกอบกาญจน์  ล้วนปรีดา เป็นผู้จัดการแทนจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

เรียนดี     หมายถึง นักเรียนมีความรู้พื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระวิชาในระดับดี พร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา

มีวินัย      หมายถึง นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ใจคุณธรรม  หมายถึง  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี รู้ที่จะเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม

นำอนุรักษ์  หมายถึง นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้ค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและช่วยกันอนุรักษ์สืบสาน ให้คงอยู่ตลอดไป

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง นักเรียนรู้ถึงความสำคัญละความจำเป็นในการรักษาสภาพแวดล้อมและมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกอบวิทยาจะส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพจิตดี มีความสามารถที่เป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศอย่างใดอย่างหนึ่ง คิดได้  คิดเป็น  มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจิตสำนึกดี  มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม  ประเทศชาติโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

เป้าหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนมีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม ปรัชญาและ วิสัยทัศน์

จึงกำหนดตามขอบข่ายของเป้าหมาย ในการปฏิบัติงาน

ด้านการเรียนการสอนและคุณลักษณะของนักเรียน

โรงเรียนมี การจัดกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่ หา ความรู้ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหา ได้ด้วยตนเองเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมมีสุขภาพบุคลิกภาพที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และศรัทธาต่อการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit